Inhimillinen tekijä hoitotyössä – näkökulmia potilasturvallisuuteen

-
2 OP
-

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Opettaja(t): Marjut Asunmaa ja Tiina Koskela
Email: marjut.asunmaa@seamk.fi tiina.koskela@seamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso on laajuudeltaan 2op sisältäen; ennakkotehtävän, 3 webinaaria, itsenäistä työskentelyä verkossa, oppimispäiväkirjan ja lopputestin verkossa.

Aikataulu: Opintojakso alkaa vko 12 maanantaina 18.3.2019 ennakkotehtävällä, joka tulee olla tehtynä ensimmäiseen webinaariin mennessä. Ensimmäinen webinaari: torstaina 28.3.2019 klo 14.15-15.45. Tämän jälkeen opiskelijan itsenäistä välityöskentelyä verkossa. Toinen webinaari to 11.4.2019 klo 14.15-15.45. Tämän jälkeen itsenäistä työskentelyä verkossa. 3. webinaari 2.5.2019 klo 14.15-15.45 (opintojakson päätös).

Oppimispäiväkirjan palautus viimeistään 9.5.2019.

Muuta infoa: 

Mahdollisuus itsenäiseen verkkotyöskentelyyn, webbikamera ja headset

Ajankohta: 18.03.2019 - 05.09.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 15.02.2019

Terveydenhuollossa sattuu vuosittain tuhansia läheltä piti -tilanteita, jotka heikentävät potilasturvallisuutta, vaikuttavat hoitohenkilökunnan työhyvinvointiin ja lisäävät terveydenhuollon kustannuksia. Usein virheiden taustalla ajatellaan olevan inhimillinen tekijä, kuten väsymys, nälkä, kiire, resurssit, asenne tai kliiniset taidot.

Opintojakson tavoite: Opiskelija oppii havainnoimaan inhimillisiä tekijöitä joiden vaikutuksella virheet hoitotyössä tapahtuvat. Opintojakso lisää opiskelijan osaamista kliinisessä päätöksenteossa sekä hoitotyön etiikassa. Opintojakson tavoitteena on vaikuttaa opiskelijan omiin asenteisiin ja siihen, että opiskelija oppii reflektoimaan omaa toimintaansa, sekä miettimään toimintamalleja, joiden avulla virheitä hoitotyössä voidaan välttää. Lisäksi opiskelija saa rohkeutta tuoda esiin hoitotyössä tapahtuvia virheitä ja hän saa työkaluja virheiden käsittelemiseen. Omaa toimintaa kehittämällä on mahdollista luoda turvallisempi hoitotyön ympäristö potilaille, läheisille ja hoitohenkilökunnalle.

Opintojakso on tarkoitettu 2.-4. lukuvuoden opiskelijoille sekä hoitotyön ammattilaisille

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty