Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet

-
5 OP
-

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Opettaja(t): Kaarina Pirilä
Email: kaarina.pirila@metropolia.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodlessa. Verkossa pienryhmätehtäviä, yksilötehtäviä (oppimistehtäviä) ja verkkotentti. Tehtävät suoritetaan annetussa aikataulussa opintojakson aikataulun puitteissa.

Ajankohta: 09.01.2019 - 24.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 09.12.2018
TÄYNNÄ

Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet -opintojaksolla tutustut tiedonhankinnan menetelmiin ja tutkittuun tietoon osana inhimillistä tietoa. Opit tunnistamaan tutkimuksen (rakenteen ja ulkoiset tuntomerkit) ja erottamaan erilaisia tutkimuksia toisistaan. Tunnistat, milloin tieteellinen tutkimus on eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset uskottavia. Osaat toimia eettisesti tutkimustyötä tehdessäsi. Kehittämis- ja tutkimustoiminnan peruskäsitteet tulevat sinulle tutuiksi.

Palvelumuotoilu, asiakaslähtöinen kehittäminen ja verkostotyöskentely muodostavat kehittämistyöskentelysi perustan. Onnistuneessa kehittämistoiminnassa asiakas on aktiivinen toimija, ei toiminnan kohde.

Sisältö
•Tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä palvelumuotoilun lähtökohdat, luonne ja prosessi
•Tieto ja informaation haku (tietokannat)
•Kriittinen ajattelu ja perustelu
•Käsitteen ja teorianmuodostuksen periaatteet
•Tiedonkäsitys
•Oman alan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuotetun tiedon ja ammatillisten käytäntöjen arviointi
•Tutkimus- ja kehittämistoiminnan suunnittelu
•Tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikka

Opintojaksolla ei ole ennakkovaatimuksia.

Arviointi: 

Numeerinen arviointi 1 – 5