Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot

-
5 OP
-

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Opettaja(t): Kaarina Pirilä
Email: kaarina.pirila@metropolia.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkkokurssina Moodlessa. Verkossa itsenäisiä tehtäviä, verkkoluentoja ja verkkotentti. Kaikki tehtävät palautetaan annetussa aikataulussa opintojakson aikataulun puitteissa.

Muuta infoa: 

Opiskelua varten tarvitset tietokoneen ja internet-yhteyden.

Ajankohta: 15.01.2019 - 24.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 09.12.2018
TÄYNNÄ

Kuvaus

Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot -opintojaksolla perehdytään keskeisiin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin, aineiston hankintaan ja analysointiin ja tulosten raportointiin

Opintojakson jälkeen opiskelija:
-osaa perustellusti arvioida ja valita tarkoituksenmukaisia lähestymistapoja ja menetelmiä oman koulutusalansa työn ja työyhteisön kehittämisessä.
-tunnistaa omalla alallaan käytettyjen keskeisten menetelmien ja palvelumuotoilun lähtökohdat ja käsitteet.
-osaa kerätä tarkoituksenmukaista tutkimus- ja kehittämistoiminnan aineistoa, ja hänellä on perusvalmiudet aineiston käsittelemiseen ja analysointiin, argumentoitiin sekä tulosten raportointiin.

Sisältö:
• Oman alan keskeiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät (mm. laadullinen ja määrällinen tutkimus)
• Aineiston hankinta ja käsittely
• Tulosten raportointi, esittäminen ja hyödyntäminen

Ennakkovaatimukset:
Opintojakso soveltuu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet aiemmin tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet -opintojakson tai vastaavat perustason tiedot tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Opintojakso soveltuu suoritettavaksi ennen opinnäytetyön aloitusta tai samaan aikaan opinnäytetyön kanssa.

Arviointi: 

Hyväksytty / Hylätty