Lapsikeskeinen ja monitoimijainen perhetyö

-
5 OP
-

Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Opettaja(t): Tarja Isomäki
Email: tarja.isomaki@diak.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opiskelija kirjautuu orientoitumista varten Moodle-oppimisympäristöön viimeistään viikolla 13. Webinaarien tarkempaan ohjelmaan pääset tutustumaan Moodlessa kurssin avauduttua. Etäjaksojen tehtävät ajoittuvat webinaarien väliin, eivätkä ole aikaan sidottuja.

Webinaarien ajankohdat: 14: ma 1.4.2019 klo 12.30 – 15.30, to 11.4.2019 klo 12.30 – 15.30, to 25.4.2019 klo 12.30 – 15.30, ma 13.5 klo 12.30 – 15.30 TAI ti 14.5 klo 16.30 – 18.30, opiskelijat jaetaan ryhmiin ja ajankohta määräytyy sen mukaisesti

17.5. mennessä opiskelija palauttaa 10 – 15 minuutin ääni- ja/tai videotallenteen, jossa käsittelee opintojakson sisältöjä annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Aikatauluihin saattaa tulla vielä muutoksia. Saat linkin opintojakson lukujärjestykseen ilmoittautumisen vahvistuessa.

Työskentelytavat: Opintojakso toteutuu Moodle-oppimisympäristössä, joka on auki viikot 12 – 20. Opintojakso sisältää neljä aikaan sidottua webinaaria, etäjaksot sisältävät itsenäistä työskentelyä, parityöskentelyä etäyhteyksin, työntekijän haastattelun etäyhteyksin sekä ”hissipuheen” valmistelun. Opintojakson lopussa opiskelija palauttaa oppimistehtävän, joka toteutetaan ääni- ja/tai videotallenteena.

Muuta infoa: 

Web-kamera/Headset (tai ääni+puhe muutoin)

Ajankohta: 01.04.2019 - 17.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 01.03.2019

Kuvaus:
Opintojakso täydentää ja syventää opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista perheiden kanssa työskentelystä. Perheiden kanssa tehtävän ammatillisen työn käytännöt ovat vahvassa muutoksessa. Monitoimijaisen arvioinnin nivoutuminen saumattomasti kaikkeen perhetyöhön sekä jatkumollisuus arkiympäristöissä tapahtuvasta työstä lasta suojelevaan ja perheen toimijuutta vahvistavaan työhön vaativat monipuolista osaamista. Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen sekä erilaiset etäauttamisen menetelmät ovat tärkeä osa tulevaisuuden työtä. Opinnoissa tarkastellaan kyseisiä teemoja, joiden kautta opiskelija saa rohkeutta ja osaamista pohtia uusia, innovatiivisia tapoja perheiden tukemiseen.

Tavoitteena on, että opiskelija:
• osaa huomioida työssään perheiden monimuotoisuuden
• ymmärtää läheissuhteiden vahvistamisen merkityksen perheen tukena
• tuntee monitoimijaisen arvioinnin ja osaa työskennellä sitä tukien
• ymmärtää tukimuotojen saumattomuuden, jatkumollisuuden ja oikea-aikaisuuden sekä asiakkaan tuen kokonaisvaltaisen suunnittelun, jossa perhe on itse mukana
• osaa tukea lasta ja perhettä heidän arkiympäristöissään (neuvola, varhaiskasvatus, koulu jne.), sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä sekä lastensuojelulain mukaisessa lasta suojelevassa ja koko perheen toimijuutta vahvistavassa perhetyössä ja perhekuntoutuksessa
• ymmärtää kokemusasiantuntijuuden merkityksen työn suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa
• ymmärtää etäauttamisen mahdollisuudet perheiden kanssa tehtävän työn tukena

Sisällöt:
• Lapsikeskeinen ja monitoimijainen perhetyö eri palveluissa ja toimintaympäristöissä
• Perheiden monimuotoisuus ja läheissuhteiden vahvistaminen
• Monitoimijainen arviointi ja sen merkitys perhetyössä
• Perheille tarjottava saumaton ja jatkumollinen tuki
• Kokemusasiantuntijuus perhetyössä
• Etäauttaminen ja innovatiiviset ratkaisut perhetyössä

Arviointi: 

Numeroarvio (1-5)/Hylätty