Suosikit

 • Työelämän ruotsi

  Tavoitteet Opiskelija: - osaa arvioida ja motivoituu kehittämään kielen osaamistaan ja oppimistapojaan elinikäisen oppimisen periaatteita noudattaen. - osaa toimia ruotsiksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä työtehtävissä. - osaa toimia ruotsiksi kansainvälisissä työtehtävissä ja vuorovaikutustilanteissa. - toimii …

 • Johtamisen uudet suuntaukset

  Opintojakson osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää tietopääoman merkityksen kilpailutekijänä, tuntee laatujohtamisen keskeiset alueet sekä ymmärtää johtamisen merkityksen organisaation perustehtävän toteuttamiseksi. Opiskelija tutustuu uusiin johtamisen menetelmiin ja malleihin. Opiskelija tekee jäsennellyn kirjallisen esityksen johtamisen aihealueista. Opiskelija osaa käsitellä teemoihin …

 • Markkinoinnilla menestykseen

  Opiskelija oppii ymmärtämään markkinoinnin merkityksen yrityksen menestystekijänä. Opiskelija oppii markkinointikonseptien, henkilökohtaisen myyntityön ja asiakkuudenhallinnan perusasiat sekä osaa soveltaa erityisesti pienyrityksen näkökulmasta keskeisimpiä markkinoinnin oppeja.

 • Automaatio ja tekoäly taloushallinnossa

  Automaatio ja tekoäly taloushallinnossa -opintojaksolla tutustutaan robotiikan ja tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin taloushallinnon alalla. Sen aikana toteutetaan myös uusien teknologioiden hyödyntämiseen talousalalla keskittyvä hanke ryhmissä. Sisältö: Opintojakso koostuu tutustumisosiosta (1), teoriaosioista (2 - 7) ja hankeosiosta (8). …

 • Doing Business in China

  The aim of the module is to introduce to the participants some of the vital and indispensable information related to ‘Doing Business in China’. China being the world’s largest economy in terms of its market …

 • Hankinnan perusteet

  Opintojaksolla opit tarkastelemaan ja ymmärtämään hankintojen roolia ja merkitystä organisaatiossa. Opit hankintojen johtamisen ja hankintaprosessin perusteet. Päällimmäinen tavoite on saada ymmärrys hankintojen mahdollisuuksista ja haasteista organisaation liiketoiminnan kehittämisessä. Keskeisiä sisältöalueita ovat: Hankintojen rooli liiketoiminnassa – …

 • Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen

  Tavoitteet: Opiskelija: • tiedostaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja demokraattisen arvopohjan merkityksen ammatillisen ajattelun ja toiminnan perustana • hahmottaa minuutta ja toiseutta määrittäviä tekijöitä laaja-alaisesti • kykenee ammatillisesti arvioimaan ja tiedostamaan suhdettaan moninaisuuteen • tutustuu kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen • osaa ottaa …

 • Internet Business Models

  Learning outcomes of the course The student is able to - describe differences between virtual world and physical world - identify business opportunities in the internet and networks - apply an understanding of the internet society to build new …

 • Johtaminen ja työyhteisötaidot

  Tavoitteet: Opiskelija: - tuntee henkilöstöresurssien ja osaamisen johtamisen käytäntöjä - osaa arvioida eettisen johtamisen ja hyvän hallintotavan periaatteita - tietää esimiestyöskentelyn vaatimukset ja johtamisen merkityksen yhteisön toimintaan - tunnistaa yhteisön toimintaa ja hyvinvointia edistäviä ja sitä haittaavia ilmiöitä - osaa …

 • Markkinointi

  Tavoitteet: Opiskelija: - tietää markkinoinnin eri muotoja ja käyttää niitä - tietää ammattialansa markkinoinnin erityispiirteet, merkityksen, mahdollisuudet ja toimintatavat - osaa laatia markkinointisuunnitelman ja -budjetin - osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointikampanjan. Sisältö: - Markkinoinnin perusteet, asiakashyöty ja kohderyhmät, markkinointikanavat, -suunnitelma ja -budjetti - …

 • Organisaation johtaminen

  Opiskelija hallitsee perustiedot johtamisesta erilaisissa yritysorganisaatioissa sekä tiedostaa ja on omaksunut työskentelytavat ja keinot joita esimiestehtävissä sovelletaan. Strategisen johtamisen perusteita opiskelija osaa soveltaa johtamisen näkökulmasta.

 • Osuustoiminnan perusteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää, ymmärtää ja tuntee: - osuustoimintamuotoisen yritystoiminnan erityispiirteet erityisesti kuluttajaosuuskuntien näkökulmasta - osuustoiminnan historian ja arvoperustan - osuuskuntien kaksoisluonteen - osuuskuntien merkityksen yhteiskuntavastuun toteuttamisessa - osuuskuntalain Lisäksi opiskelija on tutustunut yhden alueosuuskaupan sääntöihin ja vuosikertomukseen sekä ymmärtää sääntöjen vaikutuksen osuuskaupan päätöksentekoon ja johtamiseen.

 • Startup Business School

  Opiskelija osaa etsiä, tunnistaa, arvioida liiketoimintamahdollisuuksia ja tuottaa niihin ratkaisuideoita. Opiskelija kehittää tunnistamaansa tai annettuun liiketoimintamahdollisuuteen ratkaisun käytännössä. Opiskelija osaa tuotteistaa ja kaupallistaa tuote/palvelu/liiketoiminta idean asiakaslähtöisesti. Opiskelija kaupallistaa ratkaisuidean uudeksi tuotteeksi/palveluksi/liiketoiminnaksi käytännössä. Opiskelija osaa mallintaa liiketoiminnan, arvioida liiketoimintamallin kannattavuutta …

 • Tehosta viestintääsi

  Opiskelija osaa - viestiä tehokkaasti erilaisissa työelämän yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa kasvokkain ja virtuaalisesti - ottaa huomioon eri kohderyhmien ja viestintäkanavien asettamat vaatimukset viestinnälle - tuottaa erilaisia tilanteeseen sopivia tekstilajeja - analysoida ja tulkita sekä omia että toisten tuottamia tekstejä - …

 • Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu

  Tavoitteet: Opiskelija: - tuntee toiminnan suunnittelun ja rahoituksen periaatteet - soveltaa rahoitusosaamistaan erilaisia rahoitusmuotoja käyttämällä - toteuttaa rahoituksen valitsemassaan projektissa, tuotannossa tai organisaatiossa - osaa arvioida investointien ja käyttöpääoman tarpeen. Sisältö: - Rahoituksen suunnittelu ja varainhankinta, toiminta- ja rahoitussuunnitelman laatiminen