Tutkimusviestintä

-
3 OP
-

Kaikille aloille soveltuva, Yamk,

Opettaja(t): Tarja Ahopelto
Email: tarja.ahopelto@jamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakson kesto: 9 viikkoa
Työskentelytavat: webinaarit, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely verkossa

Muuta infoa: 

webbikamera/headset

Ajankohta: 04.02.2019 - 05.04.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 13.01.2019

Tutkimusviestinnän opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja uudistamista. Opintojakso toteutetaan kolmen ammattikorkeakoulun, Laurean, Centrian ja JAMKin, yhteistyönä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija?
– osaa viestiä hyvien tutkimuskäytänteiden mukaisesti ja loogisesti argumentoiden
– osaa noudattaa tutkimusviestinnän eettisiä periaatteita
– osaa arvioida hyvien tutkimusviestintäkäytänteiden toteutumista toisten teksteissä
– osaa arvioida omaa tutkimusviestintätaitoaan

Opintojakson sisältö
– Opinnäytetyö tekstilajina: muodolliset ja funktionaaliset osat, otsikointi ja tyyli
– Tutkimusetiikka, lähdekritiikki ja lähdemerkintöjen yleiset periaatteet
– Referointi, referoiva kieli
– Oma ääni opinnäytetyössä, metateksti ja argumentointi
– Tutkimustekstin tyyli ja kieli

Edeltävyysehto: Hyväksytty vähintään alemman korkeakoulututkinnon opinnäytetyö.

Arviointi: 

0 – 5