Työhyvinvoinnin johtaminen

-
5 OP
-

Kaikille aloille soveltuva, Yamk,

Opettaja(t): Heli Korpinen
Email: heli.korpinen@saimia.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkoluennot, opintopiiritapaamiset, materiaalit ja yritykseen tehtävä harjoitustyö. Huom! Opiskelijalla oltava kohdeyritys johon hän tekee harjoitustyön.
Hyväksymisvaatimukset: Opintopiiritapaamisiin osallistuminen, harjoitustyön tekeminen, itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin tekeminen.

Muuta infoa: 

Tietokone, headset, verkkoyhteys, kohdeyritys harjoitustyötä varten

Ajankohta: 02.04.2019 - 31.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 08.01.2019

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt työhyvinvoinnin johtamisen keskeisiin käsitteisiin ja prosesseihin. Opiskelija ymmärtää toimivan työyhteisön dynamiikkaa sekä psykososiaalisen ja fyysisen työhyvinvoinnin edistämisen merkityksen. Hän pystyy arvioimaan organisaation hyvinvoinnin merkityksen työn tuloksellisuuteen ja henkilöstön viihtyvyyteen. Opiskelija osaa hyödyntää toimenpiteitä, joilla organisaation hyvinvointia voidaan kehittää. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy johtamaan organisaation työhyvinvoinnin edistämistoimintaa.
Sisältö:
1.Työhyvinvointi johtamisessa?Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit
?Työhyvinvoinnin seuranta ja kehittäminen
?Esimiestyön kehittäminen
?Työhyvinvointiin liittyvä lainsäädäntö ja sopimukset
?oma rooli ja vastuu työyhteisön hyvinvoinnista

2.Toimiva työyhteisö?oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö

3.Työn vaarojen ja kuormituksen hallinta1.turvallinen työ ja työympäristö
2.tekijänsä mittainen työ, joka mahdollistaa elvyttävän vapaa-ajan sekä terveet elintavat

4.Osaamisen kehittäminen
5.Terveys ja työkyky
6.Kohteena olevan työyhteisön tilan tunnistaminen, mitä ja miten mitataan (analyysi työyhteisöstä) ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämissuunnitelma

Arviointi: 

0 – 5