Affärskommunikation

-
3 OP

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa viestiä vuorovaikutteisesti kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä ja osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa sekä välittää tietoja muille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– osaa käyttää apuvälineitä ja etsiä oman alansa tietoa ruotsin kielellä eri lähteistä,
– osaa laatia sähköpostiviestejä ja kaupankäyntiin liittyviä asiakirjoja ruotsiksi,
– osaa soveltaa viestinnässään Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroja
– osaa käynnistää ja ylläpitää liikesuhteita ruotsin kielellä

Sisältö:
– viestejä ja asiakirjoja esim. kyselyt ja tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja reklamaatiot (kirjallisesti ja suullisesti)
– Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroihin tutustuminen
– liikesuhteiden käynnistämiseen ja ylläpitämiseen liittyvä viestintä esim. messut (yritysvieraat)

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Aikaan ja paikkaan sitomaton virtuaalikurssi. Moodlessa kirjallisia ja suullisia yksilötehtäviä ja ryhmäkeskusteluja. Kurssin lopussa skype-tapaaminen, jonka ajankohtaan voi itse vaikuttaa.

Arviointi: 

Kiitettävä (5)
Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Hyvä (4-3)
Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Tyydyttävä (2-1)
Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Aikaisemmat opinnot: 

Mielellään yksi amk-tasoinen ruotsin kurssi tai vastaava osaamistaso

Opettaja(t): Päivi Uitti
Email: paivi.uitti@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 01.10.2019 - 15.12.2019
TÄYNNÄ