Aikuissosiaalityö

-
5 OP

Ala:  Aikuistyo, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

tietää aikuissosiaalityön taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä: työmarkkina-asema, koulutus, toimeentulo ja sosiaalinen osallisuus (EH, TO)
osaa kuvata aikuissosiaalityön käsitteen ja aikuissosiaalityön tavoitteet
tuntee aikuissosiaalityön keskeiset työmenetelmät (ennaltaehkäisevä työ, varhainen tuki, kuntouttava sosiaalityö, yhteisötyö, rakenteellinen työ (LO)
osaa toimia aikuissosiaalityön erityiskysymyksissä
soveltaa aikuissosiaalityötä koskevaa lainsäädäntöä ja hankkii ajankohtaista tutkimustietoa
Sisältö:

aikuisen osallisuutta edistävät ja rajoittavat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät
aikuissosiaalityön käsite, tavoitteet ja keskeiset työmenetelmät
aikuissosiaalityötä ohjaava lainsäädäntö

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina: Aktiivinen osallistuminen verkossa (Moodle) erilaisiin keskustelu- ja verkkotehtäviin sekä yksi laajempi arvioitava oppimistehtävä. Opintojakso toteutuu vaiheittain. Opiskelija sitoutuu työskentelemään aikataulun mukaisesti. Moodlessa oleva ja siellä mainittu materiaali.
Arviointi: 
Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä. Numeraaliarviointi 0 - 5 Opintojakson arviointi 0 - 5. Kiitettävä (5): Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämistarpeet. Hyvä (3-4): Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita. Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.
Opettaja(t): Merja Hjulberg
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@lapinamk.fi


Huom: Avoimen AMKin POLKUopiskelijat maksuttoman linkin kautta, muut avoimen AMKin opiskelijat maksullisen linkin. kautta.

Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 30.11.2019
Ajankohta: 03.02.2020 - 03.04.2020
TÄYNNÄ