Ammatillinen kasvu

-
2 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Ammatillinen kasvu –opintojakso sisältää itsenäistä ja yhteisöllistä työskentelyä. Itsenäiseen työskentelyyn kuuluu oppimistehtävän kirjoittaminen otsikolla ”Uudistuva työntekijä oppivassa organisaatiossa” kirjallisuuden (ks. kohta Lisätiedot) ja verkkomateriaalin pohjalta. Oppimistehtävässä nousevat esiin mm. uudistava oppiminen ja uudistuva työntekijä, ammatillinen kasvu, palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä oppiva organisaatio. Muut tehtävät tehdään keskustelufoorumeilla keskustellen. Työskentelytapoina keskusteluissa käytetään pohdiskelevaa ja reflektoivaa otetta: mitä ammatillisella kasvulla ja kehittymisellä tarkoitetaan ja miten opiskelija arvioi omaa kasvuaan ja kehittymistään? Elinikäisen oppimisen merkitystä, tavoitteita ja niiden toteutumista lähestytään roolikeskustelun avulla. Opintojakson lopuksi tutustutaan www-lähteisiin ja arvioidaan, miten mediassa puhutaan ammatillisesta kasvusta ja asiantuntijuudesta. Verkkokeskusteluissa vertaispalautteella ja kommentoinnilla on tärkeä rooli.

Opintojakso kestää n. 6 viikkoa ja se tehdään aikataulun mukaisessa järjestyksessä. Oppimistehtävän kirjoittamisen voi sijoittaa omaan aikatauluunsa sopivaksi opintojakson toteutusaikataulun puitteissa.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-määritellä ja analysoida ammatillista kasvua käsitteenä ja ilmiönä,
-tarkastella ja arvioida omaa ammatillista kasvuaan ja kehittymistään sekä yksilöllisen että yhteisöllisen oppimisen näkökulmasta,
-tunnistaa ja arvioida elinikäisen oppimisen merkitystä, tavoitteita ja niiden toteutumista nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja työelämässä,
-määritellä ja soveltaa uudistavaa oppimista, reflektoivaa ja uudistuvaa asiantuntijuutta ja oppivan organisaation piirteitä ja prosesseja sekä
-analysoida ja soveltaa mediassa käytävää keskustelua ammatillisesta kasvusta ja kehittymisestä.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Aikaisemmat opinnot: Opintojakso sopii kaikille itsensä kehittämisestä, ammatillisesta kasvusta ja elinikäisestä oppimisesta kiinnostuneille: eri alan tutkinto-opiskelijat (amk, yo, opistot), avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat, ammatinvaihtajat, henkilöstökoulutettavat, työelämässä olevat, työttömät.
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 08.05.2019 - 19.06.2019
TÄYNNÄ