Asiakaslähtöinen markkinointi

-
5 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Osaat kuvata asiakaslähtöisen markkinoinnin osa-alueet ja sen tavoitteet ja tehtävät.
Osaat analysoida asiakkaan ostokäyttäytymistä ja määritellä segmentointiperusteet kohderyhmien valinnassa.
Osaat arvioida digitaalisen toimintaympäristön vaikutuksia organisaation asiakaslähtöiseen markkinointiin.
Osaat suunnitella perustellut markkinoinnin kilpailukeinoratkaisut huomioiden tuotteen elinkaari, markkinoinnin tavoitteet ja vastuullisuus.

Sisältö:
Mikä on asiakaslähtöisen markkinoinnin ja suhdemarkkinointiajattelun tavoite ja merkitys organisaation toiminnassa?
Miten digitaalinen talous ja toimintaympäristö vaikuttavat markkinoinnin suunnittelussa?
Miten asiakkaan ostokäyttäytyminen ja segmentointi huomioidaan tavoitteita ja kohderyhmiä määritettäessä?
Mitä ovat markkinoinnin kilpailukeinot ja miten niitä käytetään organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi?

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen eli se edellyttää noin 135 tunnin työmäärää.

Suoritustapa:
Oppimistehtävät ja tentti.

Opiskelumateriaali:
Bergström, Leppänen: Yrityksen asiakasmarkkinointi, Edita 2015, (ei lukuja 5 ja 6)
Muu Moodlessa jaettava materiaali

Tavoitteet: Kts. kohta 'Opintojakson kuvaus' edellä.
Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso toteutetaan osa-alueina aiheittain. Opintojaksolla on oppimistehtäviä, joita tehdään pääasiassa yksilötyönä tai halutessaan pienryhmissä. Opintojaksolle rakennetaan aikataulu, jonka puitteessa tulee vähintään edetä, mutta opintojakson voi halutessaan suorittaan omaan tahtiin ja suositeltua aikataulua nopeammin.
Arviointi: 
"Arviointiasteikko 0-5
a) Osaat käyttää johdonmukaisesti markkinoinnin peruskäsitteitä.
b) Osaat etsiä tietoa markkinoinnin suunnittelun tueksi alan keskeisistä tietolähteistä.
c) Osaat hahmottaa markkinoinnin kokonaisuuden: kilpailukeinot, tavoitteet, toimintaympäristön ja verkostot.
e) Osaat soveltaa keskeisiä markkinoinnin perustoimintamalleja ja menetelmiä."
Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja.
Opettaja(t): Avoimen AMK:n opettaja
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 07.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 15.08.2019