Asiakkaana kehitysvammainen lapsi, nuori tai aikuinen

-
5 OP

Ala:  Ehkäisevä työ, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
osaa nimetä yleisimmät kehitysvammaisuuden muodot
pystyy tukemaan kehitysvammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja perheen voimavaroja
osaa arvioida kehitysvammaisen ihmisen voimavaroja ja avun tarpeita elämänkulun eri vaiheissa
osaa asiakaslähtöisesti soveltaa työmenetelmiä kohdatessaan kehitysvammaisen asiakkaan
osaa kuvata monialaisen toimijaverkoston palvelut.
Sisältö:
ensitieto ja kehitysvammaisuus eri elämänvaiheissa
itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
osallisuuden varmistaminen
kehitysvammaisen asiakkaan avun tarpeen arviointi
palveluverkoston tarjoama tuki

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen verkko-opiskelu Moodle-oppimisympäristössä.

Arviointi: 

Moodle-oppimisympäristössä osoitettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti annetussa aikataulussa.
Hyväksytty/Hylätty

Opettaja(t): Ulla Vehviläinen, Kristiina Helminen
Email: ulla.vehvilainen@saimia.fi ja kristiina.helminen@saimia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@saimia.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 31.12.2019
Ajankohta: 02.03.2020 - 04.05.2020
TÄYNNÄ