Asiantuntijapalveluiden markkinointi

-
5 OP

Ala:  Markkinat ja markkinointi, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa asiantuntijapalveluiden markkinoinnin erityispiirteet ja osaa soveltaa niitä käytännön toiminnassa. Hän ymmärtää palvelumuotoilun käsitteen ja osaa suunnitella asiantuntijapalveluiden tuotteistamista ja palveluprosesseja. Opiskelija osaa laatia asiantuntijayritykselle tuotteistamissuunnitelman ja tarjouksen asiantuntijana.

Sisällöllisesti opintojaksolla käsitellään näitä osa-alueita:
– palvelumuotoilu
– asiantuntijapalvelun tuotteistaminen
– asiantuntijapalvelun markkinointi
– asiantuntijapalvelun ostaminen

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso toteutetaan verkkokurssina Moodle-oppimisympäristössä ja sen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asiantuntijapalveluiden markkinointiin, kehittämiseen ja tuotteistamiseen.

Kurssin aikana käydään keskusteluja kurssilaisten kesken ja tehdään oppimistehtäviä sekä ryhmässä että itsenäisesti. Opettajan ohjausta tulee olemaan tarjolla koko kurssin ajan.

Kurssin laajin oppimistehtävä – palvelun tuotteistamistehtävä – tehdään yksilötyönä, jolloin opiskelijan on mahdollista tehdä se esim. omalle työnantajalleen.

Arviointi: 

Opintojakson arviointiperuste on tehtäväsuorituksiin perustuva numeroarvio. Opiskelijan opintojaksolla suoritettamista tehtävistä koostuu enintään 100 pisteen kokonaisuus, jonka perusteella arvosana määrittyy. Kurssiarvosana muodostuu opiskelijan saavuttaman yhteispistemäärän perusteella ja alin hyväksyttyyn opintosuoritukseen oikeuttava pistemäärä on 50. Arviointiasteikko on H-5

Muuta infoa: 

Opintojakson suorittaminen edellyttää Moodle-oppimisympäristön sekä toimisto-ohjelmiston perustoimintojen hallintaa.

Aikaisemmat opinnot: 

Markkinoinnin perusopinnot

Opettaja(t): Erkki Alanen
Email: erkki.alanen@metropolia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: virve.prami@metropolia.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 16.12.2019
Ajankohta: 20.01.2020 - 31.05.2020
TÄYNNÄ