Autismin kirjo ja kuntoutus

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
1.Tunnet autismikirjoon kuuluvien häiriöiden luokituksen.
2.Tiedät autismikirjon häiriöille tyypillisiä piirteitä yksilön elämänkaaren eri vaiheissa.
3.Tunnet autismikirjoon kuuluvan lapsen, nuoren ja aikuisen yksilöllistä kehitystä, oppimisvalmiuksia ja osallisuutta tukevia kuntoutuskeinoja.

Sisältö:
1. Millainen on autismikirjon häiriöiden luokitus?
2. Miten autismikirjon häiriöt ilmenevät eri toimintaympäristöissä eri ikäisillä henkilöillä?
3. Millaisia kuntoutuskeinoja käytetään, kun tuetaan eri ikäisten autismikirjon henkilöiden kehitystä, oppimisvalmiuksia ja osallisuutta?

Kyseessä verkkokoulutus, joka sisältää yksilötyöskentelyä Moodle-oppimisympäristössä. Opiskeluun kuuluu 2 oppimistehtävä ja 2 oppimispäiväkirjaa. Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Tavoitteet: Kts. kohta Opintojakson kuvaus
Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa siten, että suoritukseen kuuluu itsenäistä tiedonhakua, oppimistehtäviä verkossa ja oppimispäiväkirja luetusta aineistosta. Ei tenttiä.
Arviointi: 
Tehtävät 3 op arvioidaan asteikolla 1-5 ja kaksi oppimispäiväkirjaa 2 op asteikolla Hyväksytty/ Täydennettävä. Koko opintojakson arvosana 0-5 muodostuu tehtävien arvosanoista.
Opettaja(t): Xamkin opettaja
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 31.08.2019