Brändimarkkinoinnin uudet ilmiöt ja kanavat

-
5 OP

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija sisäistää yritysten ja tuotteiden brändin merkityksen sekä brändi-identiteetin rakentumisen uudella tavalla verkkomedioissa. Hän tutustuu brändimarkkinoinnin uusimpiin ilmiöihin ja mahdollisuuksiin ja perehtyy niiden avulla brändinhallintaan analyyttisesti ja käytännönläheisesti. Hän ymmärtää, miten yritysten ja organisaatioiden brändejä markkinoidaan uusilla verkkopainotteisilla keinoilla sekä miten niiden markkinointia kannattaa kehittää. Opintojaksolla tarkastellaan, miten houkutteleva brändi rakennetaan uusia keinoja käyttäen.

– Sisältö: Opintojaksossa perehdytään brändimarkkinoinnin uusiin ilmiöihin ja kanaviin sekä teoriassa että käytännössä. Lähdemateriaalin avulla tutustutaan erityisesti verkkomarkkinoinnin uusiin keinoihin ja toimintatapoihin (esim. sisältömarkkinointi, vaikuttajamarkkinointi, videosisällöt, kohdentaminen, vastuullisuus, datan ja luovuuden liitto jne.) ja analysoidaan niiden tehokkuutta ja toimivuutta brändinhallinnassa. Käytännön soveltamistehtävässä perehdytään itse valitun brändin markkinointitoimenpiteisiin ja kehitetään sen verkkopresenssiä soveltamalla hankittua tietoa.

– Opintojakso koostuu kahdesta osasta:

Osa 1. Opitaan tuntemaan brändimarkkinoinnin uusia mahdollisuuksia perehtymällä erityisesti verkkomediassa ilmeneviin brändimarkkinoinnin trendeihin, uusiin ilmiöihin ja keinoihin. Aihepiiriä tutkitaan ja analysoidaan monipuolisen lähdemateriaalin sekä esimerkkien avulla ja kirjoitetaan aiheesta essee/raportti.

Osa 2. Sovelletaan edellä opittua käytäntöön tutustumalla jonkin itse valittavan brändin toteutuneisiin markkinointitoimenpiteisiin sekä pohtimalla ko. markkinoinnin onnistumista. Laaditaan kehittämissuunnitelma ko. brändille uusiin verkkomarkkinoinnin keinoihin pohjautuen.

– Edeltävyysehdot: Markkinoinnin perusteiden hallinta edesauttaa tehtävien suorittamisessa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Optima, Essee, Harjoitustyö

Arviointi: 

Asteikolla 0-5. Kaikkien tehtävien tulee olla hyväksytysti suoritettuna opintojakson suorittamiseksi

Opettaja(t): Minna Teittinen
Email: minna.teittinen@turkuamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 28.02.2019
Ajankohta: 01.03.2019 - 30.04.2019
TÄYNNÄ