Kehity 3D-tulostusosaajaksi

Opiskelija ymmärtää 3D-tulostuksen periaatteet ja mahdollisuudet valmistusmenetelmänä.
Opiskelija pystyy mallintamaan ja tulostamaan haluamiaan kappaleita. Mallinnustehtävät perustuvat DFAM-menetelmään eli niissä painotetaan 3D-tulostamisen mahdollisuuksia.


3D-tulostuksen mahdollisuudet yritystoiminnassa

Opiskelija hallitsee mallintamisen. Pystyy mallintamaan Solid-malleja sekä ymmärtää 3D-tulostuksen mahdollisuudet valmistusmenetelmänä. Opiskelija ymmärtää 3D-tulostuksen eli lisäävän valmistuksen (Engl Addtive Manufacturing. AM) periaatteet ja mahdollisuudet valmistusmenetelmänä. Opiskelija pystyy valitsemaan ja perustelemaan tuotteet, joiden valmistaminen on kannattavaa AM-menetelmillä, sekä tekemään tarvittavat AM-valmistuksen vaatimat muutokset jo olemassa oleviin kappaleisiin. Ymmärtää piensarja- ja asiakasräätälöityjen tuotteiden mahdollisuudet sekä niiden vaikutukset toiminnanohjaukseen ja tuotetietohallintaan. Opiskelija osaa hahmottaa 3D-tulostuksen vaikutuksia yrityksen toimintaan, sen kehittämiseen ja sen edellyttämään osaamiseen.


Tupakasta vieroitus

Opiskelija syventää osaamistaan tupakkariippuvuudesta ja tupakan terveyshaitoista sekä motivoivasta ohjauksesta.
Opiskelija osaa tehdä asiakaslähtöisen tupakasta vieroitussuunnitelman, toimia Käypä hoito -suosituksen (Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus) mukaisesti tupakasta vieroituksessa ja arvioida tupakasta vieroituksen ohjaustaitojaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena.


Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa

Learning outcomes:
The student
– becomes familiar with the key theories of financial management and economic evaluation in healthcare and social services and can apply them to different organizations.
– displays the ability of critically analyzing the financial information of healthcare and social services in micro and macro levels.
– recognizes the challenges of managerial finance and economic evaluation in health care and social services sector.
– masters different types of economic evaluations in healthcare.
– understands and can consider ethical issues in financial decision-making.
– is able to assess, develop and perform economic evaluation based on financial data in healthcare organizations.


Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tavoitteet:
Opiskelija
– tuntee terveydenhuollon taloushallinnon ja taloudellisen arvioinnin keskeiset teoriat ja osaa soveltaa niitä erilaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin.
– osaa analysoida kriittisesti sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden taloudellisia tietoja mikro- ja makrotasolla.
– tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen rahoituksen ja taloudellisen arvioinnin haasteita.
– hallitsee erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon taloudellisen arvioinnin menetelmiä.
– ymmärtää ja osaa ottaa huomioon taloudellisen päätöksenteon eettisiä kysymyksiä.
– pystyy arvioimaan, kehittämään ja toteuttamaan taloudellista arviointia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden taloudellisiin tietoihin perustuen.


Tutkiva kehittäminen

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
– tunnistaa tiedonintressien merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa
– ymmärtää tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eron
– osaa hyödyntää tutkimuksellista otetta työelämän toimintatapojen uudistamisessa
– kykenee arvioimaan tutkimustietoa ja käyttämiään lähteitä
– osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä ja arvioida valitsemiaan menetelmiä ja -prosessia
– ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa