Professional Ethics

Professional Ethics on-line course is for Master’s (YAMK) degree students. You will deepen your competence in professional ethics as experts, managers and developers. You will learn about demanding ethical issues in groups and you will share your expertise with students from different work communities and organizations.
Learning outcomes:
The objective is that the students are able to evaluate and to apply the basic values of their own field and the field of professional ethics as experts and developers of working life. In addition, the students are able to apply their problem-solving skills to ethical questions in client relations and work communities. The students identify their strengths and the developmental challenges of their expertise. They are capable of learning in groups and of sharing their acquired expertise with different specialist communities.
Content:
– Ethics, philosophy, moral and ethical rules, ethical principles, values and beliefs in a clinical setting and in leadership, management, health promotion, rehabilitation and social welfare
– Theories of philosophical ethics
– Ethical sensitiveness and professional codes of ethics in nursing, in health promotion, in rehabilitation, in social welfare and in leadership and management
– Patients’ or clients’ basic rights and duties of social and health care professionals regarding the national legislation
– Ethical issues and dilemmas in social and health care


New and Emerging Technologies (uudet teknologiat)

New and Emerging Technologies (uudet teknologiat)

Aikuistyo, Anatomia ja fysiologia, Digitaalisuus, Digitaalisuus, Digitaalisuus, Digitaalisuus, Digitaalisuus, Ehkäisevä työ, Eläintuotanto, Elektroniikka, Englanti, Etiikka ja oikeus, Fysiikka, Fysiikka, Fysioterapia, Gerontologia, Hankinnat, Humanistinen ja kasvatusala, Hyvinvointi, IoT, Johtaminen ja esimiestyö, Johtaminen ja esimiestyö, Johtaminen ja esimiestyö, Johtaminen ja työyhteisö, Johtaminen ja työyhteisö, Johtaminen ja työyhteisö, Johtaminen ja työyhteisö, Juridiikka, Kestävä kehitys ja kiertotalous, Kestävä kehitys ja kiertotalous, Kestävä kehitys ja kiertotalous, Kestävä kehitys ja kiertotalous, Kestävä kehitys ja kiertotalous, Kestävä kehitys ja kiertotalous, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä, Kieliopinnot, Kirjoittaminen, Kulttuuri, Kulttuuri, Kulttuuri, Kulttuuri, Kulttuuriala, Kuntoutusala, Kuvankasittely, kyberturvallisuus, lohkoketjut, Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Maatalous, Mallintaminen, Mallintaminen, Mallintaminen, Mallintaminen, Markkinat ja markkinointi, Markkinointi, Matematiikka, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Metsä, Mobiili, Monikulttuuri-humanistinen-ja-jasvatusalasuus, Musiikki, Nuorisotyö, Nuorisotyö, Nuorisotyö, Office, Ohjelmointikielet, Päihde- ja mielenterveystyö, Palvelumuotoilu, Politiikka ja yhteiskunta, Raskaus ja perheet, Ruoka ja ravinto, Ruoka ja ravinto, Ruokatuotanto, Seksuaalisuus, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, talous, Tekniikan ja liikenteen ala, Tekoäly, Tiedonhallinta, Tietoturva, Verotus, Viestintä, Viestintä, Viestintä, Viestintä, Web-teknologiat, Yamk, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys, Yrittäjyys

By examining current and emerging developments in science and technology, you must choose a topic, with which you want to get familiar. In addition, you should think how to apply at least one new or emerging technology to your own field, e.g. how to apply artificial intelligence to marketing or to personal helth care.


Liikunnan ja ravitsemuksen merkitys äidille ennen raskautta, raskauden aikana ja raskauden jälkeen

Kuinka äiti voi vaikuttaa omaan ja vauvan terveyteen omilla liikunta- ja ravitsemustottumuksillaan? Tiedostatko, millaisiin liikunta- ja ruokavaliotekijöihin kannattaa tutkitusti kiinnittää huomiota jo ennen raskautta, raskauden aikana ja vielä sen jälkeen? Opiskele, mitä uusimmat suositukset ja tutkimukset osoittavat liikunnan ja ravitsemuksen roolista liittyen äidin hyvään terveyteen. Äidin hyvä terveys rakentaa pohjan myös tulevan lapsen hyvälle terveydelle.


Asiakkuusosaaminen näyttöön perustuvassa hoitotyössä

Opiskelija
– osaa analyyttisesti tarkastella tavoitteellista, vastavuoroista ja eettisiä periaatteita kunnioittavaa ammatillista yhteistyösuhdetta
– kykenee asiakasta osallistavaan päätöksentekoon palvelujärjestelmän eri toimijoiden kanssa


Varhaiskasvatuksen syventävät opinnot

ämän opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee ja osaa soveltaa varhaiskasvatuksen tietoperustaa. Opiskelija tunnistaa lapsuuden, lapsiryhmien ja perheiden moninaisuuden muuttuvassa yhteiskunnassa sekä osaa tukea lasta ja hänen toimijuuttaan yhteisöissä.
Opiskelija osaa
– tunnistaa kasvatuksen yhteiskunta- ja kulttuurisidonnaisuuden
– tunnistaa lapsen tuen tarpeet ja toimia lapsen kasvua, kehitystä ja osallisuutta tukien
– toimia yhteistyössä perheen ja monialaisten verkostojen kanssa
– vahvistaa lapsen kulttuuri- ja taidelähtöistä toimijuutta
– vahvistaa lapsen toimijuutta monimediaisissa ympäristöissä
– ohjata lapsia kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan
– soveltaa erilaisia pedagogisia suuntauksia
– tukea lasta ja perhettä riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella hyödyntäen päivittäisen kohtaamisen mahdollisuudet
– osaa palveluohjata perheitä tuen piiriin monialaisessa palvelujärjestelmässä


Toiminnalliset menetelmät lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä

Tavoitteet:
Opiskelija
• osaa perustaa toimintansa teoreettiseen ja tutkittuun tietoon
• osaa innovoida uudenlaisia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toiminnallisia menetelmiä perheen kanssa tehtävään työhön sekä kehittää vertaistoimintaa
• osaa käyttää osallistavia toiminnallisia menetelmiä yksilön, ryhmän tai yhteisön kanssa tehtävässä työssä
• osaa toimia hoitotyön asiantuntijana monialaisessa sekä -ammatillisessa yhteistyössä
• osaa määritellä yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimintakäytäntöjä ja menetelmiä
• osaa arvioida erilaisten toimintakäytäntöjen ja menetelmien vaikutuksia ja vaikuttavuutta


Lapsikeskeinen ja monitoimijainen perhetyö

Tavoitteena on, että opiskelija:
• osaa huomioida työssään perheiden monimuotoisuuden
• ymmärtää läheissuhteiden vahvistamisen merkityksen perheen tukena
• tuntee monitoimijaisen arvioinnin ja osaa työskennellä sitä tukien
• ymmärtää tukimuotojen saumattomuuden, jatkumollisuuden ja oikea-aikaisuuden sekä asiakkaan tuen kokonaisvaltaisen suunnittelun, jossa perhe on itse mukana
• osaa tukea lasta ja perhettä heidän arkiympäristöissään (neuvola, varhaiskasvatus, koulu jne.), sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä sekä lastensuojelulain mukaisessa lasta suojelevassa ja koko perheen toimijuutta vahvistavassa perhetyössä ja perhekuntoutuksessa
• ymmärtää kokemusasiantuntijuuden merkityksen työn suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa
• ymmärtää etäauttamisen mahdollisuudet perheiden kanssa tehtävän työn tukena