Kevät
Opintojakson nimi Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 3
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 17.03.2023
Korkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Sirpa Kajarinne
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 07.12.2022
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 3

16.01.2023 - 17.03.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa toimia hotelli-, ravintola- ja matkailualan vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa saksan kielellä
  • ymmärtää ja osaa laatia yksinkertaisia liike-elämän viestejä
  • hallitsee ammatillista sanastoa
  • ymmärtää kielialueen kulttuuria
  • hallitsee kielen perusrakenteet

Sisältö

  • Erilaisia myynti- ja asiakaspalvelutilanteita
  • Liikeviestinnän perusteita
  • Oman alan sanaston soveltamista
  • Kulttuurierojen huomioimista viestinnässä
  • Syvennetään kielen perusrakenteiden hallintaa

Edeltävyysehdot

Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 2 tai vastaavat tiedot. (Taitotaso A2 eurooppalaisen viitekehyksen asteikon mukaan.)

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Arvosana 1 Opiskelija kykenee ymmärtämään välttävällä tasolla yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja / tai ääntämisen osalta välttävällä tasolla. Opiskelija tunnistaa rakenteita ja usein käytettyjä ilmauksia erilaisissa kielenkäyttötilanteissa.

Arvosana 3 Opiskelija kykenee hyvin ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusiin kielenkäyttötilanteisiin.

Arvosana 5 Opiskelija ymmärtää erinomaisesti erilaisia suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä onnistuneesti vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta erittäin hyvällä tasolla. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa uusiin kielenkäyttötilanteisiin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on mahdollista suorittaa täysin itsenäisesti verkossa.

Ilmoittautumistiedot

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (GER1HA003) MyNetin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.