Kesä
Opintojakson nimi Aineettomasta kulttuuriperinnöstä elinkeinoa
Opintojakson ajankohta 03.05.2023 - 23.08.2023
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kulttuuriala, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yrittäjyys
Opettaja Centria-ammattikorkeakoulu / Averkon tutoropettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 07.04.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Aineettomasta kulttuuriperinnöstä elinkeinoa

03.05.2023 - 23.08.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija ymmärtää miten yritys toimii ja osaa hahmottaa valmiuksiaan aineettoman kulttuuriperinnön yrittäjänä. Opiskelija hahmottaa yrityksen perustamisen vaiheet ja osaa pohtia erilaisille toimijoille sopivia yritysmuotoja. Lisäksi opiskelija ymmärtää aineettoman kulttuuriperinnön käsitteen ja huomaa elävän perinnön läsnäolon erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija ymmärtää, miksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskeva yleissopimus on laadittu ja mitkä ovat sen tavoitteet. Opiskelija näkee aineettoman kulttuuriperinnön ilmiöiden suojelutyön mahdollisuudet pohjana uusille kaupallisille ja pedagogisille innovaatioille, jotka samalla edistävät perinteen säilymistä ja siirtymistä sukupolvelta toiselle.

SISÄLTÖ

Opintojakson sisältönä on muodostaa käsitys yritystoiminnasta ja yrittäjyydestä. Opiskelija analysoi omia yrittäjävalmiuksiaan aineettoman kulttuuriperinnön osaajana ja perehtyy yrityksen toimintaedellytyksiin ja toimintaympäristöihin. Kurssilla tutustutaan myös oman, alakohtaisen kiinnostuksen mukaan aineettoman kulttuuriperinnön ilmiöihin pohditaan kohteiden suojelutyön suomia mahdollisuuksia työllistävien innovaatioiden näkökulmasta. Opintojaksolla kartoitetaan myös yrittämisen riskejä sekä yrittäjän visiota, mahdollisuuksia ja luovaa vapautta oman, alakohtaisen kiinnostuksen mukaan.

Edeltävyysehdot

Opintojakso sopii erityisesti yrittäjyyttä suunnitteleville kansanperinneosaajille, tapahtumatuottajille, kulttuuriyrittäjille, matkailualan toimijoille, kulttuuriperintöalan opiskelijoille sekä alan parissa toimiville, jotka haluavat ymmärtää kulttuuriperintötyön uusia malleja ja käsityksiä yrittäjyyden kautta.

Opintojakson suorittaminen ei välttämättä vaadi aiempia aiheeseen liittyviä opintoja. Opintojakso Aineeton kulttuuriperintö (5 op) avaa laajemmin aineettoman kulttuuriperinnön käsitettä ja antaa valmiuksia tämän opintojakson suorittamiseen.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0-5

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.