Syksy
Opintojakson nimi Arvopaperimarkkinoiden sääntely
Opintojakson ajankohta 19.08.2024 - 11.10.2024
Korkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Nea Helin
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 10.06.2024 - 09.08.2024
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Arvopaperimarkkinoiden sääntely

19.08.2024 - 11.10.2024

Opintojakson kuvaus

Kiinnostaako sinua sijoittaminen ja haluatko oppia siitä lisää juridiikan näkökulmasta?

Mitä listautumisissa tulee huomioida niin sijoittajan kuin listautumisen parissa työskentelevien osalta? Miten tunnistat mahdolliseen rahanpesuun tai sisäpiirikauppoihin liittyvät tilanteet ja tiedät lain asettamat kiellot ja toimintavelvollisuudet? Mitä sinun tulee tietää sijoittamiseen ja esimerkiksi sijoitusneuvontaan liittyvästä sääntelystä? Näihin ja moniin muihin asioihin löydät vastauksen tältä kurssilta!

Osaamistavoitteet

Tämän opintojakson suorittanut tai vastaavan osaamisen hankkinut opiskelija osaa:

 • arvopaperimarkkinalainsäädännön keskeisen sisällön,
 • arvopaperimarkkinoiden toimintaan kuten tiedonantovelvollisuuteen, rahanpesun estämiseen, joukkorahoitukseen, listautumiseen ja sisäpiiriläisen toimintaan vaikuttavia sääntöjä ja määräyksiä,
 • Finanssivalvonnan oikeuksia ja velvollisuuksia sekä keskeisiä toimintaperiaatteita arvopaperimarkkinoiden toiminnan sääntelyssä,
 • lainmukaiset menettelytavat sijoituspalveluiden tarjoamisessa.

Sisältö

 • Juridiikka
 • Arvopaperimarkkinalaki
 • Sijoituspalvelulaki
 • Rahanpesun estäminen ja asiakkaan tunteminen
 • Finanssivalvonnan rooli
 • Pörssitiedottaminen
 • Esitesääntely
 • Markkinoiden väärinkäytön estäminen

Edeltävyysehdot

Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna Yritysjuridiikan avainosaamisjakso tai muutoin hankittuna sitä vastaava osaaminen.

Arviointikriteerit

Arviointikriteeri – arvosana 1

Opiskelija tuntee arvopaperimarkkinoiden sääntelyä ja sen keskeistä sisältöä sekä tuntee oikeudenalan keskeiset toimijat.

Arviointikriteeri – arvosana 3

Opiskelija tietää arvopaperimarkkinoita koskevaa sääntelyä. Osaa hakea olennaista tietoa ja käyttää sitä toimintansa perustana

Arviointikriteeri – arvosana 5

Opiskelija osaa arvopaperimarkkinoita koskevaa sääntelyä. Osaa itsenäisesti hakea tietoja ja soveltaa lainsäädäntöä ja ohjeita. Osaa lukea alaa koskevaa tietoa lainsäädännön valossa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Virtuaalitoteutus

Opinnot suoritetaan oppimistehtävillä ja/tai tentillä kurssilla annettavan aikataulun mukaisesti.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaalit

Parkkonen, Jarmo – Knuts, Mårten: Arvopaperimarkkinalaki (2014). Luku 1 kappaleet 1.1-1-5 (sivut 1-32) sekä luku 9 kappaleet 9.1-9.3.4.3 (sivut 465-526)

TAI Häyrynen, Janne & Kajala, Ville: Uusi arvopaperimarkkinalaki (2013). Johdanto sivut 17-26, luvut 1.-2 (Yleiset säännökset ja Määritelmät), s. 47–82 sekä luku 11 kappaleet 11–11.4 (s. 291–316), 11.8 (s. 333-337), 11.10 (s. 340–343), 11.15–11.16 (s. 350–367) ja 11.18 (s. 368–380).

Ilmoittautumistiedot

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (LAW002AS3A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.