Syksy
Opintojakson nimi Asiantuntijuus ja esimiestoiminta
Opintojakson ajankohta 17.09.2021 - 31.07.2022
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Virolainen Ilkka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 31.05.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Asiantuntijuus ja esimiestoiminta

17.09.2021 - 31.07.2022

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa tavoitteellisesti kehittää omaa asiantuntijuuttaan hyödyntäen uutta tietoa ja kokemuksellista oppimista, sekä huomioiden toimintaympäristössä ja työssä tapahtuvat muutokset. Hän osaa toiminnallaan tukea asiantuntijuuden jakamista työyhteisössä. Hän osaa toimia työyhteisön osaamisen kehittäjänä. Opiskelija ymmärtää esimiestyön erilaiset roolit työyhteisöissä. Hän oppii tunnistamaan omat esimiesvalmiutensa. Hän osaa monipuolisesti arvioida omaa esimiesosaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita.

Keskeiset sisällöt

  • Asiantuntijuuden kehittyminen ja jaettu asiantuntijuus
  • Osaamisen kehittäminen ja johtaminen
  • Johtaminen ja esimiesosaaminen nykykäsitysten valossa
  • Esimiehen roolit työyhteisössä
  • Omien esimiesvalmiuksien tunnistaminen ja arviointi

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet

Opintojakson voi suorittaa etäopintoina oman opiskeluaikataulun mukaan. Oppimistehtävän tulee vastata palautuspäivän mukaisia suoritusvaatimuksia.

Arviointi neljä kertaa lukukauden aikana.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot

Suoritustavat

Oppimistehtävät. Oppimistehtävän yhteydessä tehtävä reflektio itsearvioinnin välineenä.

Ilmoittautumistiedot

Opintomaksut 1.1.2022 alkaen ilmoittautuville.