Kesä
Opintojakson nimi Brush Up Your English
Opintojakson ajankohta 02.05.2024 - 14.08.2024
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Centria UAS / tutor teacher
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.03.2024 - 05.04.2024
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Brush Up Your English

02.05.2024 - 14.08.2024

Opintojakson kuvaus

Kieliopin perusasiat ja keskeinen sanasto, teemoina työ ja vapaa-aika, harrastukset, palvelutilanteet, matkustaminen.

Opiskelija osaa englannin kieliopin perusasiat ja eri alojen sanastoa tarpeeksi pystyäkseen kommunikoimaan englannin kielellä erilaisissa jokapäiväisissä tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti. Mahdolliset virheet eivät häiritse puheen/kirjoituksen ymmärtämistä. Opiskelija pystyy menestyksekkäästi jatkamaan englannin opintoja AMK:ssa sekä opiskelemaan omaa alaansa myös osittain englannin kielellä (esim. englanninkielinen oppimateriaali, englanninkieliset vierailuluennot).

Tavoitetaso on CEFR:n mukainen A2/B1

Contents and learning outcomes

Repetition of basic grammatical structures and everyday vocabulary on for example leisure time, hobbies, service situations and travelling.

The learning outcomes – the students know the basic English grammar (verb tenses, irregular verb forms, sentence structure, questions, adjectives, articles, nouns, prepositions …) – the students get used to speaking English in class – the students improve their written English (possibly after a long break) – the students acquire the skills needed to study the compulsory English courses of their degree programme.

The target level of the course according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is A2/B1.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty

Hyväksytty arvosana: -opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa vaaditut kirjalliset ja suulliset tehtävät ja/tai loppukokeen -opiskelija osaa muodostaa yksinkertaisia, kieliopillisesti oikeita lauseita

Hylätty arvosana: -opiskelija ei ole osallistunut opetukseen tarpeeksi aktiivisesti tai ei ole suorittanut vaadittuja kirjallisia ja suullisia tehtäviä ja/tai loppukoetta -opiskelijalla on vaikeuksia muodostaa yksinkertaisia, kieliopillisesti oikeita lauseita

Passed / failed

For a passed grade: -the student attends classes actively and completes the required oral and written assignments and/or exam -the student knows how to form basic grammatically correct sentences

For a failed grade: -the student has not attended classes actively enough or has not competed the required oral and written assignments and/ or exam -the student still struggles with basic sentences in English

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti omassa tahdissa. Osassa tehtävistä on rajattu suoritusaika, jolloin tehtävä tulee palauttaa.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Course implementation is 100% online. The course is completed independently at your own pace in the Itslearning learning environment. Some assignments must be turned in by a specific deadline

Learning material and additional links are placed in Itslearning learning environment.

3 credits course requires approximately 81 hours of work.

Digital learning environment in Centria and for this course is itslearning. The student needs a computer and working internet access.

Opintojakson tiedot

Suorituskielet: suomi ja englanti

Teaching languages: Finnish and English

Opintojakson lisätiedot

Huom! Peruutusaika muuttunut. Opintojen peruminen on mahdollista vain ilmoittautumisajan puitteissa. Voit perua opinnot ilmoittamalla siitä kirjallisesti avoinamk@centria.fi

Note! The cancellation time has changed. Cancelling studies is possible while the enrollment time is active. Cancellation is done by submitting a written notification to avoinamk@centria.fi

Ilmoittautumistiedot

Huomioithan, että jos kotikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua, ilmoittautuminen opinnoille tapahtuu korkeakoulusi oman Pepin kautta. Lisätietoa ja ohjeita ristiinopiskelupalvelun käyttöön löydät verkkosivuiltamme.

Jos ristiinopiskelupalvelu ei vielä ole koulusi käytössä ja oman Pepin käyttö ilmoittautumiseen ei ole mahdollista, tee siinä tapauksessa ilmoittautuminen opinnolle tällä lomakkeella.

*

Please note that if your home institution uses Cross-Institutional Study Service, enrollment is done in your higher education institution’s Peppi. For further information and instructions about the service, please check our website.

If the Cross-Institutional Study Service is not in use yet, you can enroll for studies by this application form.