Syksy
Opintojakson nimi Digitaalinen mentorointiosaaminen
Opintojakson ajankohta 07.09.2022 - 29.11.2022
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Rauni Leinonen ja Tuula Rajander
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 31.08.2022
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Digitaalinen mentorointiosaaminen

07.09.2022 - 29.11.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija (NQF6, AMK-taso) 1) osaa toimia aktorina luottamuksellisen ja yhteisöllistä oppimista tukevan vuorovaikutussuhteen kehittämiseksi, 2) osaa kuvata ja analysoida mentoroinnin tietoperustaa ja merkitystä osaamisen kehittämisen menetelmänä, 3) hallitsee mentoroinnin eri muotojen tietoperustan (pari-, vertais-, käänteis-, ryhmä-, pika-, ristiin- ym.) ja osaa arvioida niiden hyödynnettävyyttä erilaisissa mentorointitilanteissa, 4) suunnittelee oppimistaan tavoitteidensa suuntaisesti aktorina toimiessaan, 5) muodostaa käsityksen digitaalisen mentoroinnin mahdollisuuksista ja menetelmistä jatkuvan osaamisen kehittämisen välineenä, 6) osaa arvioida mentorointimenetelmien soveltuvuutta erilaisissa mentorointitilanteissa, 8) omaa valmiuksia toimia aktorina erilaisissa mentorointiprosesseissa sekä 9) osaa analysoida laadukkaan mentorointiprosessin keskeisiä tekijöitä.

Sisältö:

1) koulutuksen aloitus ja digiaikaan uudistuva mentorointi , 2) mentoroinnin tietoperusta, 3) mentoroinnin muodot; 4) laadukas digimentorointiprosessi, 5) mentorointimenetelmät, 6) mentorointiosaamista tukeva harjoittelu sekä 7) osaamisen arviointi.

Arviointikriteerit

1 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Webinaarit: 7.9.2022 klo 14–16; 28.9.2022 klo 14–16; 1.11.2022 klo 14–16 sekä 29.11.2022 klo 12-16. Lisäksi itsenäistä työskentelyä ja pari- tai ryhmäharjoittelua.

Opintojakson tiedot

Webkamera

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.