Non-stop
Opintojakson nimi Edistä aivoterveyttä tukemalla terveyden lukutaitoa (YAMK)
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Merja Hoffrén-Mikkola ja Katri Turunen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 30.06.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Edistä aivoterveyttä tukemalla terveyden lukutaitoa (YAMK)

01.06.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla perehdytään terveyden lukutaidon käsitteeseen ja terveyden lukutaitoa määrittäviin tekijöihin yksilö- ja organisaatiotasolla. Opintojaksolla tarkastellaan terveyden lukutaitoa erityisesti aivoterveyden edistämisen näkökulmasta. Perehdytään uusimpaan aivoterveyttä koskevaan tutkimusnäyttöön. Opintojaksolla harjoitellaan arvioimaan aivoterveyteen liittyvän informaation ymmärrettävyyttä, luotettavuutta ja käytettävyyttä. Lisäksi perehdytään siihen millaisilla menetelmillä aivoterveyteen liittyvän informaation ymmärtämistä ja käyttöönottoa sekä aivoterveyttä edistäviä käyttäytymisen muutosprosesseja voidaan tukea elämäntapaohjauksella. Opintojaksolla tarkastellaan aivoterveyttä edistävän ja muistiystävällisen toiminnan hyödyntämistä asiakaslähtöisten palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä mitä terveyden lukutaito tarkoittaa ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen
 • arvioida sitä, kuinka organisaatio edistää terveyden lukutaitoa sekä esittää keinoja, joilla organisaatio voi edistää terveyden lukutaitoa
 • määrittelee tunnetut aivoterveyttä edistävät tekijät ja toimet
 • selittää terveyden lukutaidon yhteyttä aivoterveyteen
 • arvioida kriittisesti kirjallisen, suullisen ja verkossa olevan aivoterveyteen liittyvän informaation ymmärrettävyyttä, luotettavuutta ja käytettävyyttä
 • selittää, millaisilla menetelmillä voidaan arvioida, ymmärtääkö yksilö aivoterveyteen liittyvää informaatiota
 • selittää millaisilla keinoilla voidaan tukea informaation ymmärtämistä ja hyödyntämistä aivoterveyden edistämisessä
 • hyödyntää motivoivan haastattelun periaatteita aivoterveyttä edistävässä elämäntapaohjauksessa
 • toimia aivoterveyden edistämisen asiantuntijana osallistuen asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien ja muistiystävällisten palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen.

Sisältö

 • Terveyden lukutaito yksilön ja yhteisön/organisaation resurssina
 • Aivoterveyttä edistävät tekijät viimeisimmän tutkimusnäytön perusteella
 • Aivoterveyteen liittyvän informaation arviointi terveyden lukutaidon näkökulmasta
 • Terveyden lukutaidon tukeminen
 • Aivoterveyttä edistävä elämäntapaohjaus
 • Aivoterveyttä edistävien ja muistiystävällisten palvelujen kehittäminen

Edeltävyysehdot

Sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto

Arviointikriteerit

Hyväksytty-Hylätty. Arviointi kuukauden viimeinen päivä lukuun ottamatta heinäkuuta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Ohjaaminen ja palautteen anto tapahtuu verkko-oppimisympäristössä. Opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta ja oppimistehtävistä verkossa. Opintojaksolla on osana itsenäistä opiskelua nauhoitettuja verkkoluentoja, joihin liittyy oppimistehtäviä. Lisäksi opintojaksolla tehdään kirjallinen oppimistehtävä, jossa käytetään tutkimuskirjallisuutta ja noudatetaan tieteellisen kirjoittamisen ohjeita. Tehtäviin voi liittyä audiovisuaalisuutta, kuten videoiden tai podcastin toteuttamista. Yhdessä oppimista edistetään verkkokeskusteluilla.

Opintojakson tiedot

Tekniset välineet, jotka mahdollistat opiskelun Moodle-ympäristössä ja audiovisuaalisen materiaalin toteuttamisen.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.3.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).