Syksy
Opintojakson nimi Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus
Opintojakson ajankohta 25.09.2023 - 27.11.2023
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Mervi Niemelä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.05.2023 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus

25.09.2023 - 27.11.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa

 • soveltaa elintarvikkeiden ja ruokapalvelujen turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä
 • kuvata elintarvikeketjun mikrobiologisten, kemiallisten ja muiden riskien mahdolliset vaikutukset ruokatuotantoon
 • laatia korjaavia toimenpiteitä yrityksen laadunhallintajärjestelmään

Opintojakso etenee moduleittain Canvas-työtilassa olevan aikataulun mukaan.

Opintojakso koostuu viidestä moduulista

 1. Elintarvikealat
 2. Lainsäädäntö
 3. Elintarvikeketjun riskit
 4. Elintarvikeväärennökset
 5. Kyberturvallisuus elintarvike- ja ravitsemisalalla

Arviointikriteerit

Laurean tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta.” (Opetuksesta vastaavan vararehtorin päätös 7/2019).

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Opintojakso alkaa 25.9.2023 ja tällöin klo 8.00 avautuu Canvas-työtila. Opintojakso päättyy 27.11.2023.
 • Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.
 • Tehtävät ovat yksilötehtäviä.
 • Luennot ovat itsenäisesti katsottavia videotallenteita.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen opintojaksolla, arvio on tunteina

 1. Käsitteenmäärittely-tehtävä, 9 h
 2. Moduulien pienemmät tehtävät (1 teht./moduuli, yht 5 tehtävää), 25 h
 3. Essee, 80 h
 4. Muu perehtyminen opintojakson materiaaleihin, 20 h

Yksi opintopiste vastaa kansainvälisen ECTS-mitoituksen mukaan 26,7 tuntia keskiverto-opiskelijan tekemää työtä. Näin ollen 5 op:n opintojaksolla opiskelijan työmäärä on 134 tuntia.

Opintojakson tiedot

Kirjallisuutta:

 • Häikiö, I. 2003. Elintarvikemikrobiologia. Helsinki, WSOY
 • Ijäs, T. & Saloniemi, M. 2016. Hallitse elintarvikehygienia. Turku: Hygieniakonsultointi
 • Välimäki. Rahkio, M. & Siitonen, A. 2004. Ruokaturvallisuuden käsikirja. Helsinki: Art Hous
 • Kirjallisuus ilmoitetaan tarkemmin opintojakson aikana.