Kesä
Opintojakson nimi Globaali monikulttuurinen yhteiskunta
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 15.08.2023
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Nasrin Jinia
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 31.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Globaali monikulttuurinen yhteiskunta

01.06.2023 - 15.08.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa globaaliin monikulttuurisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet ja teoriat sekä ymmärtää globaalin ja paikallisen merkityksen yhteiskunnassa. Opiskelija osaa tarkastella ja edistää yhdenvertaisuutta ja antirasistista toimintaa yhteiskunnassa sekä jäsentää yhdenvertaisuuteen ja rasismiin liittyviä teoreettisia näkökulmia. Opiskelija osaa edistää arvostavaa kohtaamista vuorovaikutuksessa ja kehittää asiantuntemustaan monikulttuurisessa työssä. Opiskelija osaa jäsentää erilaisia näkökulmia hyvinvointiin ja terveyteen suomalaisessa monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Opintojaksolla käsitellään teorioita ja näkökulmia, joilla globaali ja paikallinen liittyvät toisiinsa yhteiskunnassa ja minkälaisia yhdenvertaisuuden kysymyksiä tästä yhteydestä nousee. Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia tapoja edistää yhdenvertaisuutta rakenteisiin vaikuttamalla ja kehittämällä arvostavaa kohtaamista vuorovaikutuksessa. Opintojaksolla käsitellään erilaisia teoreettisia lähestymistapoja kulttuurien väliseen kommunikaatioon monikulttuurisessa työssä ja työyhteisössä. Opintojaksolla tutustutaan hyvinvointiin ja terveyteen monikulttuurisessa yhteiskunnassa tutkimustiedon, ammattilaisten tiedon ja kokemusasiantuntijatiedon näkökulmista.

Arviointikriteerit

tyydyttävä (1-2)

  • Opiskelija osaa tunnistaa, nimetä ja määritellä globaaliin monikulttuuriseen yhteiskuntaan liittyvät ilmiöt ja peruskäsitteistön.

hyvä (3-4)

  • Opiskelija jäsentää globaaliin ja monikulttuurisuuteen liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Opiskelija soveltaa, selittää ja vertailee hyvinvoinnin ja terveyden globaalia ja monikulttuurista kenttää ja syitä toisiinsa suomalaisessa yhteiskunnassa.

kiitettävä (5)

  • Opiskelija ymmärtää laaja-alaisia kokonaisuuksia ja niiden välisiä suhteita globaalissa monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Opiskelija yleistää ja analysoi globaalia monikulttuurista yhteiskuntaa tutkimuskohteena ja yhdistää monikulttuurisuuteen liittyvää tutkimusta ja ilmiöitä toisiinsa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Virtuaalinen.

 

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.