Kesä
Opintojakson nimi Green Care -perusteet
Opintojakson ajankohta 17.05.2021 - 31.07.2021
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Reeta Sipola
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.03.2021 - 03.05.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Green Care -perusteet

17.05.2021 - 31.07.2021

Opintojakson kuvaus

Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa. • Osaa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja • Osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen • Osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti

Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa. • Osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä • Osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä • Osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa • Osaa kuvata GC-toimijakentän (kansallisen ja kansainvälisen) piirteitä

Sisältö Luonnon vaikuttavuus- Luontosuhde- Luonnon hyvinvointivaikutukset- Ohjaustyö Green Care -toiminta- Termit ja käsitteet- Toimintakenttä- Laatukriteerit

Arviointikriteerit

Hyväksytty – Hylätty

Hyväksytty suoritus: Opiskelija suorittaa jaksolle sisältyvät oppimistehtävät määräajan puitteissa sekä osallistuu webinaariin ja lähipäivään.

Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, sekä tuntevansa vaikuttavuuden taustateorioita. Opiskelija havainnollistaa osaamistaan esimerkeillä luonnon vaikuttavuudesta sekä hyvinvointivaikutusten soveltamisessa omaan toimintaansa.

Opiskelija tuo esiin havainnoimiaan asioita Green Care -toiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta eri tasoilla yhteiskunnan toiminnassa.

Opiskelija osoittaa tuntevansa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtävänsä ohjaustaitojen merkityksen Green Gare –toiminnassa.

Opiskelija osoittaa tuntevansa Green Care –toiminnan keskiset tekijät ja laatukriteerit. Opiskelija osaa analyyttisesti tarkastella Green Care –toiminnan erityispiirteitä ja sen eroja suhteessa muihin hyvinvointia edistäviin menetelmiin ja muuhun luontolähtöiseen toimintaan.

Opiskelija tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa

Ilmoittautumistiedot

Kohderyhmä​ Opintojakso on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Opiskelijalla tulee olla oma kannettava tietokone.​

Ilmoittautuminen​ Valinta opintoihin tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova ja paikkoja rajoitetusti.​

Huom. Mikäli olet työtön, selvitäthän etukäteen opintojen vaikutuksen työttömyysturvaan TE-palveluista.​

Opiskelu​ Opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä lukujärjestyksen mukaisesti. Opiskelu edellyttää aktiivista lähi- ja etäopetukseen osallistumista. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Opintojen suoritusvaatimukset ovat avoimen AMKin opiskelijoille samat kuin tutkinto-opiskelijoilla. Avoimen AMKin opintoihin myönnetään rajallinen opinto-oikeus.   ​

Opintojen sisältö​ Tarkemmat opintojaksot ja sisällöt löydät klikkaamalla opintojakson nimeä alla.​

Lisätietoa avoimessa opiskelusta www.lapinamk.fi/avoinamk ja avoinamk@lapinamk.fi ​