Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Opintojakson ajankohta 20.09.2022 - 18.12.2022
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Yrittäjyys
Opettaja Soila Huhtaluhta
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 31.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset

20.09.2022 - 18.12.2022

Opintojakson kuvaus

Sisältö Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset, ohjaustyö Green Care -toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit

Tavoitteet Opiskelija osaa selittää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, esitellä vaikuttavuuden taustateorioita ja antaa esimerkkejä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdettaan sekä vertailla erilaisia luontosuhteita. Hän osaa tukea sekä omaa että asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti sekä osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.

Opiskelija osaa esitellä Green Care toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit sekä osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Opiskelija osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä nimetä Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Edeltävyysehdot

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:

  • Opiskelija suorittaa jaksolle sisältyvät oppimistehtävät määräajan puitteissa
  • Opiskelija osaa selittää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, osaa esitellä vaikuttavuuden taustateorioita ja antaa esimerkkejä
  • Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan
  • Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdettaan sekä vertailla erilaisia luontosuhteita, osaa tukea sekä omaa että asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti
  • Opiskelija osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa
  • Opiskelija osaa esitellä Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit
  • Opiskelija osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta.
  • Opiskelija osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä nimetä Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Hylätty suoritus:

  • Opiskelija ei suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä määräajan puitteissa.
  • Opiskelijalla ei ole osaamistavoitteiden mukaisia tietoja tai taitoja.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus. Aloitusinfo tiistaina 20.9.2022 klo 18, tallennetaan Moodleen. Ei verkkotapaamisia tai pakollisia läsnäoloaikoja. Opiskelun aikataulu on tehtävien palautuspäivien puitteissa vapaa, mutta huomioithan, että tehtävät on jaksotettu koko kurssin ajalle.

Opintojakson tiedot

Yleiset verkko-opiskelun tekniset vaatimukset.

Opintojakson lisätiedot

Kurssi täyttää Green Care Finland Ry:n laatumerkkien teoreettisen osaamisvaatimuksen. Kurssi on mahdollista suorittaa myös osana SeAMKin Monialainen Green Care 10 op -osaamiskokonaisuutta (erillinen ilmoittautuminen osaamiskokonaisuuteen).

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja campusonline@seamk.fi.