Kevät
Opintojakson nimi Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju
Opintojakson ajankohta 07.02.2023 - 02.04.2023
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Anu Katila/ Kari Laasasenaho
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 31.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju

07.02.2023 - 02.04.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija • Tunnistaa hiilenkiertoon liittyvät tekijät (fotosynteesi ja ilmakehän hiili) • Tunnistaa hiilenkiertoon ja sidontaan liittyviä reunaehtoja erityisesti ruokaketjussa • Ymmärtää perusteet hiilijalanjäljen laskennasta • Osaa nimetä ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia ruokaketjussa ja osaa listata siihen sopeuttavia toimia • Osaa kansainvälisten ilmastosopimusten ja EU:n maatalouspolitiikan vaikutukset ruokaketjun kehittämisessä

Sisältö: Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, Ilmastonmuutos, pohdintatehtävä Fotosynteesi ja ilmakehän hiili (Biomassojen rooli, hiilen kierto, päästölähteet) Ruokaketjun päästöt, hiilijalanjälki, hiilensidonta ja hiilinielut (maatalous globaalina päästölähteenä) Vähähiilisyyden tukeminen maatiloilla (turvemaiden rooli, uusiutuva energia, uudet tuotantotavat, viljelykierto) Tulevaisuus ja hiilidioksidin talteenotto (kompensaatiot, hiilensidontapalvelut, maatalouspolitiikka, kansainväliset sopimukset)

Edeltävyysehdot

Ei vaadita aikaisempia opintoja, suositellaan soveltuvia korkeakoulutasoisia opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointi 1-5, jossa 1 tyydyttävä ja 5 kiitettävä.

Tyydyttävä 1-2:

Opiskelija tietää hiilenkierron perusteita ja luettelee tärkeimpiä hiilenkiertoon liittyviä käsitteitä. Opiskelija määrittelee ruokaketjun hiilenkierron pääasiat. Hän kykenee laskemaan hiilijalanjälkeen liittyviä laskuja. Opiskelija nimeää hiilenkiertoon vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden vaikutuksia ympäristöön. Opiskelija osaa kuvailla ilmastonmuutoksen ja fotosynteesiin pääperiaatteet. Hän osaa tunnistaa vähähiiliseen tuotantoon siirtymisen tärkeimmät muutokset yksittäisessä yrityksessä.

Hyvä 3-4:

Opiskelija kuvaa hiilenkierron luonnontieteellisiä perusteita sekä selittää hiilenkiertoa koskevia ilmiöitä. Opiskelija tekee yhteenvedon vähähiilisyyteen pyrkivistä tekniikoista ja selittää niihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä vähähiilisyyden lisäämiseksi. Opiskelija arvioi vähähiilisyyteen tähtäävien toimien kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä. Opiskelija osaa selittää hiilenkiertoa, ilmastonmuutosta ja hiilensitoutumista ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin.

Kiitettävä 5: Opiskelija selittää, mihin luonnontieteellisiin ilmiöihin hiilenkierto perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä luonnontieteellisiä ongelmia ja käsitteitä. Opiskelija selittää vähähiiliseen tuotantoon tähtäävää tekniikkaa ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvailemaan vähähiilisyyteen tähtääviä suunnitelmia yrityksille, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee vähähiilisen tuotannon kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Sisältää verkko-opetusta ja kurssitehtäviä. Läsnäolo opetuksessa ei pakollinen (tallenteet katsottavissa jälkikäteen).

Opintojakson tiedot

Tarvitaan tietokone ja toimiva kuva- ja ääniyhteys.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja campusonline@seamk.fi