Non-stop
Opintojakson nimi Hoitava viestintä – menetelmä vaikuttavaan asiakaskohtaamiseen (1.12.2022-30.6.2023)
Opintojakson ajankohta 01.12.2022 - 30.06.2023
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Hannamari Talasma
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 31.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Hoitava viestintä – menetelmä vaikuttavaan asiakaskohtaamiseen (1.12.2022-30.6.2023)

01.12.2022 - 30.06.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa:

 • Pohtia ja reflektoida omia kokemuksiaan asiakaskohtaamistilanteissa ja tunnistaa omia kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia omassa työssään.
 • Nimetä onnistuneen asiakaskohtaamisen keskeisiä tekijöitä sekä perustella / selittää motivoinnin merkityksen osana vaikuttavaa asiakaskohtaamista.
 • Selittää hoitavan viestinnän menetelmän periaatteen ja nimetä sen eri vaiheet.
 • Soveltaa hoitavan viestinnän menetelmää sekä reflektoida ja arvioida omaa toimintaansa ja menetelmän käyttöä asiakaskohtaamistilanteissa ja jakaa osaamistaan muille.
 • Pohtia/reflektoida kohtaamiaan haastavia asiakaskohtaamistilanteita ja tunnistaa ja löytää erilaisia ratkaisuja haastaviin tilanteisiin.
 • Ottaa käyttöön hoitavan viestinnän menetelmän omassa työssään ja soveltaa sitä asiakaskohtaamisissa asiakkaiden tukemiseen ohjaustilanteissa

Arviointikriteerit

 • Hyväksytty/hylätty
 • Opintojakson Orientaatio-moduuliin (1 op) ja Hoitava viestintä menetelmänä -moduuliin (2 op) sisältyy sekä numeerisesti arvioitava testi että ei-arvioitavia tehtäviä, kuten keskusteluihin osallistumista, materiaaleihin tutustumista, pohdintatehtäviä ja oppimispäiväkirjan kirjoittamista. Sovella hoitava viestintä -menetelmää työssäsi -moduulissa (2 op) harjoittelet Hoitava viestintä -menetelmän soveltamista käytännössä omassa työssäsi ja reflektoit sen käyttöä suhteessa omiin kokemuksiisi.
 • Hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikki oppimisympäristön tehtävät on palautettu ja pakolliset kurssiosiot on käyty läpi kurssin suorituspäivämäärien puitteissa.
 • Opinnot arvioidaan ja arvosana kirjataan opintosuoritusrekisteriin kolmen viikon sisällä kurssin suorittamisesta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Opinnot toteutuvat verkossa Canvas -oppimisalustalla. Saat sähköpostiisi ohjeet käyttäjätunnuksen rekisteröintiin ja opintojaksolle kirjautumiseen, kun ilmoittautumisesi on käsitelty ja tietosi kirjattu Laurean järjestelmiin.
 • Työskentely perustuu itsenäiseen opiskeluun monipuolisten tehtävien ja aineistojen avulla.
 • Opintoihin ei kuulu luentoja, eivätkä opettajat käy aktiivisesti kommentoimassa palautettuja tehtäviä.
 • Tieto oppimateriaaleista löytyy opintojakson Canvas-työtilasta. Kaikki materiaalit ovat sähköisessä muodossa.
 • Opinnot ovat laajuudeltaan 5 op, joista 2 op painottuu Hoitava viestintä -menetelmän soveltamiseen käytännössä.

Opintojakson tiedot

Sisältö ja sen jaksotus

 1. ORIENTAATIO-moduulissa (1 op) tutustut toisiin opiskelijoihin, opettelet työskentelemään Canvas-oppimisalustalla ja saat kokonaiskuvan opintojaksosta tavoitteineen. Orientaation pohdintatehtävä johdattelee sinut miettimään omia taitojasi ja vahvuuksiasi suhteessa niihin taitoihin, joita tarvitaan sosiaali- ja terveysalalla tapahtuvissa asiakaskohtaamisissa.
 2.  ONNISTUNUT ASIAKASKOHTAAMINEN –moduulissa (2 op) keskityt onnistuneen asiakaskohtaamisen ulottuvuuksiin keskustelun kuuden teeman avulla. Lisäksi perehdyt Hoitava viestintä -menetelmän perusteisiin ja vaiheisiin. Harjoittelet hoitava viestintä-menetelmän käyttöä ja reflektoit omaa kehittymistäsi konkreettisten harjoittelutehtävien kautta. Moduulin lopussa testaat taitosi Hoitava viestintä -menetelmään liittyen. Testi auttaa sinua hahmottamaan, millä tasolla olet oivaltanut opeteltavan menetelmän idean.
 3. OTA HOITAVA VIESTINTÄ MENETELMÄ KÄYTTÖÖN –moduulissa (2 op) keskityt haastavien asiakastilanteiden tarkasteluun mallin avulla ja opit muutaman konkreettisen tavan edetä vuorovaikutuksellisesti haastavissakin tilanteissa. Tämän lisäksi pääset soveltamaan menetelmää työssäsi/harjoittelussasi tai omien verkostojesi kanssa. Moduulin lopussa testaat taitosi Hoitava viestintä -menetelmän käyttöön liittyen.

Opintojakson lisätiedot

 • Opintoihin ei kuulu luentoja, eivätkä opettajat käy aktiivisesti kommentoimassa palautettuja tehtäviä.
 • Opinnot arvioidaan ja arvosana kirjataan opintosuoritusrekisteriin kolmen viikon sisällä kurssin suorittamisesta.