Kevät
Opintojakson nimi Ikääntyneen ruoka- ja ravitsemispalvelut
Opintojakson ajankohta 01.02.2021 - 28.04.2021
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.11.2020 - 01.01.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Ikääntyneen ruoka- ja ravitsemispalvelut

01.02.2021 - 28.04.2021

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Tunnet ikääntyneiden ruokasuositukset ja tiedät ikääntyneen ravinnontarpeen ja niiden vaatimukset ruokapalvelujen järjestämiseen. Tiedät, millä menetelmillä voidaan arvioida ikääntyneen henkilön ravitsemustilaa ja syömiseen liittyviä haasteita ja tunnistat keinoja niiden korjaamiseen/kehittämiseen. Opit keskeiset asiat ruokapalvelujen hankinnasta ja järjestämisen eri tavoista. Tunnistat moniammatillisen työskentelyn merkityksen ikääntyvän hyvän ravitsemuksen turvaamiseksi.

Opiskelijalla tulee olla perustiedot ravitsemuksesta ja ruokapalveluista.

Sisältö:

  • Erilaiset ikääntyvien ryhmät ruokapalvelujen asiakkaina.
  • Ruokapalvelujen järjestäminen eri tavoin.
  • Ikääntymisen aiheuttamien muutosten vaikutukset ravinnontarpeeseen ja ravitsemustilan arviointi.
  • Asiakaslähtöisen ruokavalion suunnittelu ja toteutus.
  • Ruokapalvelujen hankinta, järjestäminen ja toteuttaminen.
5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

 

Arviointikriteerit

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet:
  • Verkkotehtäviä
  • Verkkotenttejä
  • Opintojaksolla käytössä automaattinen arviointi

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus: Voit opiskella ja edetä omaan tahtiin opintojaksolla. Itsenäistä, aikaan ja paikkaan sitomatonta työskentelyä.

Opintojakson tiedot

Opiskelumateriaali: Vireyttä seniorivuosiin: ikääntyneiden ruokasuositus. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-472-1 Muu materiaali Learnissa.

Opintojakson lisätiedot

Peruminen Mahdollinen peruminen on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.