Syksy
Opintojakson nimi Iloa ja hyvinvointia ruoasta – lapsilähtöinen ruokakasvatus
Opintojakson ajankohta 05.09.2022 - 15.10.2022
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Merja Lahdenperä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Iloa ja hyvinvointia ruoasta – lapsilähtöinen ruokakasvatus

05.09.2022 - 15.10.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää, mitä on varhaiskasvatuksen ruokakasvatus ja sen eri ulottuvuudet.
 • Opiskelija ymmärtää suositeltavan ruokakasvatuksen periaatteet ja niiden merkityksen lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle, hyvinvoinnille, terveydelle ja suun terveydelle.
 • Opiskelija ymmärtää ravitsemuksellisesti riittävän ja terveyttä edistävän ravitsemuksen perusperiaatteet.
 • Opiskelija osaa toimia varhaiskasvatuksen ruokakasvatusta koskevan lainsäädännön ja siihen liittyvien määräysten ja suositusten mukaisesti.
 • Opiskelija osaa soveltaa ruokakasvatuksen keskeistä sisältöä ja menetelmiä omassa toiminnassaan.
 • Opiskelija osaa etsiä näyttöön perustuvaa tutkimustietoa valintojensa tueksi.
 • Opiskelija osaa arvioida ruokakasvatusta ja kehittää siihen liittyvää toimintaa.

Sisältö:

 • Ruokakasvatus, sen tausta, tavoitteet ja periaatteet.
 • Terveyttä ja iloa tuottavan ruokakasvatuksen vaikutukset ja seuraukset lapsen hyvinvoinnille ja terveydelle.
 • Terveyttä ja iloa tuottava ruokakasvatus ja suun terveys.
 • Monialaisuus ruokakasvatuksessa.
 • Lasta kunnioittavan ruokakasvatuksen menetelmiä ja käytännöllisiä keinoja ruokakasvatuksen toteuttamiseen.
 • Lapsilähtöisyys, kulttuuriset erot, ympäristö ja tuen tarpeen huomiointi ruokakasvatuksessa.
 • Ruokakasvatuksen toteuttaminen moniammatillisessa yhteistyössä ja yhdessä vanhempien kanssa.
 • Ruokakasvatuksen arviointi ja kehittäminen.

Arviointikriteerit

Opintojakson hyväksytty kokonaisarvio edellyttää, että kaikki opintojakson oppimistehtävät on palautettu annetun aikataulun mukaisesti ja opiskelija on osallistunut ryhmätyöhön. Ryhmätyö arvioidaan asteikolla 0-5. Numero on samalla opintojakson kokonaisarvosana.

Ryhmätyö sisältää kirjallisen suunnitelmaosuuden, joka pohjautuu näyttöön perustuvaan tietoon sisältäen lähdeviitteet. Lisäksi ryhmätyössä koostetaan kirjalliseen osuuteen liittyvä lyhyt seminaariesitys, joka esitetään seminaaripäivässä 11.10.2022 Oppimistehtävien edistymistä seurataan. Kaikki oppimistehtävät tulee palauttaa määräpäivään mennessä eli viimeistään 11.10.2022

Opintojakson arviointikriteeri, kiitettävä (5) Opiskelija osaa:

 • käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
 • soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti
 • arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan
 • osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4) Opiskelija osaa:

 • etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
 • käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti
 • perustella toimintaansa johdonmukaisesti
 • osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Opintojakson arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2) Opiskelija osaa:

 • osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
 • erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
 • käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
 • osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet