Kesä
Opintojakson nimi Johtaminen ja työyhteisötaidot
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 30.07.2023
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Outi Väyrynen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 09.05.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Johtaminen ja työyhteisötaidot

01.06.2023 - 30.07.2023

Opintojakson kuvaus

Opin­to­jak­so on joh­ta­mi­sen ja työyh­tei­sö­tai­to­jen pe­rus­kurs­si. Opin­to­jak­sol­la tu­tus­tu­taan hen­ki­löi­den ja hen­ki­lös­tö­re­surs­sien joh­ta­mi­seen, työn­joh­toon ja esi­mies­työs­ken­te­lyyn. Opin­to­jak­sol­la poh­di­taan, mik­si joh­ta­mi­sen ja työyh­tei­sö­tai­to­jen opis­ke­lu on tär­keää oman am­mat­til­li­suu­den ke­hit­ty­mi­ses­sä,  tu­tus­tu­taan joh­ta­mi­seen liit­ty­vään tie­toai­neis­toon ja joh­ta­mi­sop­pei­hin Suo­mes­sa, se­kä pe­reh­dy­tään työyh­teis­tön joh­ta­mi­sen kes­kei­siin kä­sit­tei­siin ja lain­sää­dän­töön. Opin­to­jak­sol­la sel­vi­te­tään myös, mi­tä on hy­vä lä­hie­si­mies­työs­ken­te­ly ja joh­ta­mi­sen etiik­ka.

Tavoitteet:

Opiskelija

  • osaa arvioida ja kehittää johtamistaan ja työyhteisötaitojaan.
  • tuntee henkilöstöresurssien ja osaamisen johtamisen käytäntöjä.
  • osaa arvioida eettisen johtamisen ja hyvän hallintotavan periaatteita.
  • tietää esimiestyöskentelyn vaatimukset ja johtamisen merkityksen yhteisön toimintaan.
  • tunnistaa yhteisön toimintaa ja hyvinvointia edistäviä ja sitä haittaavia ilmiöitä.

Arviointikriteerit

Opin­to­jak­so ar­vioi­daan suo­ri­tet­tu-täy­den­net­tä­vä. Opis­ke­li­jan tu­lee osoit­taa hal­lit­se­van­sa vä­hin­tään 40% ase­te­tuis­ta opin­to­jak­son ta­voit­teis­ta, jot­ta opin­to­suo­ri­tus voi­daan kat­soa suo­ri­te­tuk­si. Opin­to­jak­so mer­ki­tään täy­den­net­tä­väk­si, mi­kä­li opis­ke­li­ja ei osoi­ta saa­vut­ta­van­sa osaa­mis­ta­voit­tei­ta vä­him­mäis­ta­sol­la. Mer­kin­tä täy­den­net­tä­vä tar­koit­taa, et­tä opis­ke­li­ja on saa­vut­ta­nut 0-39% ase­te­tuis­ta ta­voit­teis­ta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan omaan tahtiin. Opintojaksolla aiheeseen perehdytään erilaisten aineistojen ja tehtävien avulla. Näitä ovat videoluennot, lukemistehtävät, kirjallinen tehtävä, keskustelutehtävät, itsearviointi ja podcastit. Opintojaksolta löytyy myös opintoihin ohjaavia video- ja audionauhoja.

Opintojakson lisätiedot

Opiskelijapalautetta:

”Opintojaksossa on ollut parasta se, miten selkeästi on opintojakso koostettu haastavasta aiheesta. Tehtävät ja tarvittava kirjallisuus oli esitelty selkeästi heti alussa, se auttoi tekemään tehtävät huolellisesti. Asiantuntijoiden tekemät videot ja podcastit olivat erittäin mielenkiintoista kuunneltavaa. Opintojakso oli aivan loistava, yksi parhaista! Kiitos!! Itse opintojaksossa en keksinyt mitään kehitettävää.”

”Opintojaksolla parasta antia itselleni olivat juuri työyhteisötaidot sekä työhyvinvointi ja niiden kehittämiseeen liittyvät asiat.Hain kurssilta oppia juuri erilaisiin henkilöjohtamiseen liittyviin asioihin.”

”Pidin opintojakson lyhyistä ja selkeistä tehtävistä, joita oli mukava pohtia ja lukea myös muiden pohdintoja ja kommentoida niitä.”

”Kokonaisuus oli osattu rakentaa sillä tavalla mielenkiintoiseksi, että vaikka toteutus olikin täysin omalla vastuulla, ei sen tekeminen tuntunut mitenkään vaikealta. Tehtävät olivat selkeitä ja sekä webinaarit että videoluennot ja podcastit olivat erittäin mielenkiintoisia ja hyvin tehtyjä.”

”Opintojaksolla etenemisen helppo seurattavuus, mikä auttoi aikataulutuksessa ja motivoi tekemään tehtäviä, sillä ne eivät olleet liian laajoja ja aineistosta sai riittävät tiedot tehtävien tekoon.”

”Todella hyvin johdettu. Osiot selkeitä ja sopivissa annoksissa.”

”Parasta on ollut teorion soveltaminen käytäntöön, eli tehtävät, joissa on täytynyt pohtia opittuja teorioita omien esimerkkien valossa. Tämä on auttanut tiedon omaksumisessa ja luonut teorioille konkretiaa.”

”Muiden opiskelijoiden kommentit, videot ja tarinat olivat paras osa. Niiden kautta saa uusia näkökulmia aiheeseen.”

”Pidin siitä, että tehtävät olivat erityyppisiä. Mielestäni oppimista helpottaa se, että on erilaisia tapoja opiskella. Tässä oli kivasti sekä teorian lukemista, podcasteja ja ryhmäläisten kanssa keskustelua. Tämä auttoi hahmottamaan kokonaiskuvaa johtamisesta ja työyhteisötaidoista hyvin. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, jos haluaa näitä asioita opiskella vielä lisää.”

”Oletin kurssin sisältävän enemmän johtajuutta ja työyhteisöjä koskevia lakeja yms. mutta tämä oli miellyttävämpi lähestymistapa kohti hyvää johtajuutta ja työyhteisötaitoja vahvistaviin ja haastaviin pohdintoihin. Tunnen aidosti kehittyneeni tämän kurssin aikana. Ajatukseni johtajuudesta on laajentunut ja hieman tuonut sitä asemaa alas jalustalta. Nyt koen kykeneväni olemaan hyvä työnantaja tai esihenkilö ja tiedän pystyväni kehittymään siinä jatkuvan itsearvioinnin, vahvan itsetuntemukseni ja omien arvojeni ansioista.”

”Hei! Kiitos tästä kurssista. Kurssi oli erittäin selkeä suorittaa alusta loppuun. Tuleville opiskelijoille haluan sanoa, että tähän kurssille tullessa ei tarviste tietää asioista etukäteen. En itse tiennyt asioista kauheasti, mutta kurssin käyneenä tiedän jo paljon enemmän. Mukavaa vuodenvaihdetta!”

Ilmoittautumistiedot

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

Muistathan ilmoittautua ajoissa! Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.