Syksy
Opintojakson nimi Julkiset hankinnat
Opintojakson ajankohta 02.10.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Soile Vinni
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 25.09.2022
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Julkiset hankinnat

02.10.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on

 • ymmärtää mitä julkisilla hankinnoilla ja niiden kilpailuttamisella tarkoitetaan
 • tietää miksi hankinnat pitää kilpailuttaa ja mihin hankintojen kilpailuttamista koskevaa sääntelyä sovelletaan
 • osata kertoa mikä ero on kansallisilla hankinnoilla ja EU-hankinnoilla
 • tietää mitkä ovat julkisten hankintojen oikeusperiaatteet
 • osata vertailla eri hankintamenetelmiä ja tietää hankintojen ilmoituskanavat ja määräajat
 • tietää hankintaprosessin keskeisen sisällön hankintapäätöksen tekemiseen saakka
 • tietää hankintojen muutoksenhakuun liittyvät oikeussuojakeinot

Sisältö

Hankintatoimen lainsäädäntö julkisten hankintojen osalta

 • Julkisten hankintojen tausta, tavoitteet ja käsitteet
 • Hankintalain soveltamisala, kynnysarvot ja oikeusperiaatteet
 • EU-hankintamenettelyt ja hankintaprosessi
 • Kansallisten hankintojen kilpailuttaminen: tavarat, palvelut ja rakennusurakat, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä käyttöoikeussopimukset
 • Hankintapäätös, hankintasopimus, valvonta ja oikeussuojakeinot
 • Erityisalojen hankintalaki

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 1.10.2022.
 • Opintojakso on virtuaalinen ja omassa aikataulussa opiskeltavissa ajanjaksolla 1.10. – 31.12.2022
 • Jokainen osio sisältää aiheeseen liittyvän diamateriaalin ja luentotallenteen, tehtävät ja itsearvioinnin.
 • Lainsäädännön osaaminen testataan Moodlessa olevalla verkkotentillä.
 • Opintojakso arvioidaan 31.12.2022 mennessä palauttavan oppimispäiväkirjan perusteella.
 • Opintojakson oppimistehtävän arviointi ja tulosten rekisteriin vienti 31.1.2023 mennessä.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali

Pekkala Elise, Pohjonen Mika, Huikko Katariina, Ukkola Markus. Hankintojen kilpailuttaminen. 2017. tai Eskola Saila, Kiviniemi Eeva, Krakau Tarja, Ruohoniemi Erkko. Julkiset hankinnat. 2017.

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016.

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016.

Lisäksi Moodlessa oleva materiaali.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.