Kevät
Opintojakson nimi Kiertotalouden liiketoimintamallit
Opintojakson ajankohta 24.04.2023 - 29.05.2022
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Nina Sillvan
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 31.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kiertotalouden liiketoimintamallit

24.04.2023 - 29.05.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija • Osaa kiertotalouden liiketoimintamallit: tuote palveluna, uusiutuvuus, jakamisalustat, tuote-elinkaaren pidentäminen, resurssitehokkuus & kierrätys • Osaa hyödyntää osaamistaan yritysten tai muiden alan organisaatioiden kehittämisessä • Tunnistaa kiertotalouden liiketoimintamalleihin liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä • Osaa nimetä esimerkkejä kiertotalouden liiketoimintamalleja hyödyntävistä yrityksistä ja osaa kehittää kiertotalouden liiketoimintamalleihin perustuvia yritysideoita

Sisältö Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, pohdintatehtävä Kiertotalouden liiketoimintamallit: tuote palveluna, uusiutuvuus, jakamisalustat Kiertotalouden liiketoimintamallit: tuote-elinkaaren pidentäminen, resurssitehokkuus & kierrätys Oman yritysidean kehittäminen tai yrityksen toiminnan analysointi kiertotalouden liiketoimintamallien pohjalta

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Arviointikriteerit

1-2: Opiskelija tietää kiertotalouden perusteita ja luettelee kiertotalouden liiketoimintamallit. Opiskelija määrittelee näiden liiketoimintamallien pääasiat. Opiskelija nimeää kiertotalouteen vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden liiketoimintavaikutuksia. Hän osaa tunnistaa kiertotalouden liiketoimintamalleihin siirtymisen vaiheet yksittäisessä yrityksessä.

3-4: Opiskelija kuvaa kiertotalouden liiketoimintamallien perusteita sekä selittää siihen vaikuttavia ilmiöitä. Opiskelija tekee yhteenvedon kiertotalouden liiketoimintamalleihin tähtäävistä toimenpiteistä. Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä kiertotalouden edistämiseksi. Opiskelija arvioi eri liiketoimintamallien hyödyntämisen kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä. Opiskelija osaa selittää käsitteitä ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin.

5: Opiskelija selittää, mihin kiertotalous perustuu ja osaa selittää mihin kiertotalouden liiketoimintamallien hyödyntäminen perustuu sekä tulkitsee ja kommentoi siihen liittyviä ongelmia ja käsitteitä (rajoitteet ja mahdollisuudet). Opiskelija selittää kiertotalouden liiketoimintaan tähtääviä toimenpiteitä ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvailemaan ja vertailemaan eri liiketoimintamallien vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee liiketoimintamallien kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen työskentely ja vertaisarviointi verkossa.

Opintojakson tiedot

Headset suotava.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 22.11.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 22.11.2022 tämän sivun yläosassa.