Kevät
Opintojakson nimi Kiertotalouden liiketoimintamallit
Opintojakson ajankohta 19.04.2021 - 24.05.2021
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Nina Sillvan
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.11.2020 - 14.04.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Kiertotalouden liiketoimintamallit

19.04.2021 - 24.05.2021

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Osaa kiertotalous liiketoimintamallit: tuote palveluna, uusiutuvuus, jakamisalustat, tuote-elinkaaren pidentäminen, resurssitehokkuus & kierrätys
  • Osaa hyödyntää osaamistaan yritysten tai muiden alan organisaatioiden kehittämisessä
  • Tunnistaa kiertotalouden liiketoimintamalleihin liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä
  • Osaa nimetä esimerkkejä kiertotalouden liiketoimintamalleja hyödyntävistä yrityksistä ja osaa kehittää kiertotalouden liiketoimintamalleihin perustuvia yritysideoita

Sisältö:

  • Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, pohdintatehtävä
  • Kiertotalouden liiketoimintamallit: tuote palveluna, uusiutuvuus, jakamisalustat
  • Kiertotalouden liiketoimintamallit: tuote-elinkaaren pidentäminen, resurssitehokkuus & kierrätys
  • Oman yritysidean kehittäminen kiertotalouden liiketoimintamallien pohjalta

Edeltävyysehdot

Ei ole

Arviointikriteerit

Tyydyttävä 1-2: Opiskelija tietää kiertotalouden perusteita ja luettelee kiertotalouden liiketoimintamallit. Opiskelija määrittelee näiden liiketoimintamallien pääasiat. Hän kykenee laskemaan liiketoimintamalleihin liittyviä laskuja. Opiskelija nimeää kiertotalouteen vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden liiketoimintavaikutuksia. Hän osaa tunnistaa kiertotalouden liiketoimintamalleihin siirtymisen vaiheet yksittäisessä yrityksessä.

Hyvä 3-4: Opiskelija kuvaa kiertotalouden liiketoimintamallien perusteita sekä selittää siihen vaikuttavia ilmiöitä. Opiskelija tekee yhteenvedon kiertotalouden liiketoimintamalleihin tähtäävistä toimenpiteistä. Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä kiertotalouden edistämiseksi. Opiskelija arvioi eri liiketoimintamallien hyödyntämisen kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä. Opiskelija osaa selittää käsitteitä ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin

Kiitettävä 5: Opiskelija selittää, mihin kiertotalous perustuu ja osaa selittää mihin kiertotalouden liiketoimintamallien hyödyntäminen perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä ongelmia ja käsitteitä (rajoitteet ja mahdollisuudet). Opiskelija selittää kiertotalouden liiketoimintaan tähtääviä toimenpiteitä ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvailemaan ja vertailemaan eri liiketoimintamallien vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee liiketoimintamallien kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Webinaari, itsenäinen työskentely, verkkokeskustelu, harjoitustehtävä.

Opintojakson tiedot

Headset suotava.

Ilmoittautumistiedot

Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.