Syksy
Opintojakson nimi Kiertotalous yhteiskunnassa ja yrityksissä
Opintojakson ajankohta 24.10.2022 - 18.12.2022
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Esa Toukoniitty
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 30.09.2022
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Kiertotalous yhteiskunnassa ja yrityksissä

24.10.2022 - 18.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson jälkeen: Kurssilla perehdytään yritysten ja yhteiskunnan kiertotaloustoimintaan esimerkkien kautta. Opiskelija tutustuu yritysten tapaan muuttaa kiertotalous kannattavaksi liiketoiminnaksi ja hahmottaa miten kiertotalouden periaatteet toteutuvat ja mitä ympäristövaikutuksia toimilla on. Opiskelija saa konkreettisia esimerkkejä siitä miten siirtymä lineaaritaloudesta kohti materiaalien ja resurssien tehokkaampaa hyödyntämistä aina taloudellisesti kannattavaan kiertotalouteen on toteutettu eri toimialoilla ja yrityksissä. Esimerkkien kautta hahmottuu miten nykyinen toiminta on muuttunut ja miten täysin uusia kiertotalouden ja liiketoiminnan malleja on otettu käyttöön eri toimialoilla. Opiskelija ymmärtää kiertotalouden periaatteet sekä myös rajoitteet ja tulevaisuuden skenaariot. Opiskelija osaa analysoida yritysten kiertotaloustoimia elinkaarivaikutusten ja liiketoiminnan osalta.

Sisältö

Kiertotalouden perusteet ja niiden ilmeneminen eri yritysten ja yhteisöjen toiminnassa konkreettisten case esimerkkien avulla. Kiertotalouden liiketoimintamallit ja ympäristövaikutukset. Esimerkkejä yritysten kiertotalous toiminnasta ja siitä miten se saadaan kannattavaksi. Olemassa olevien yritysten muutos kohti taloudellisesti kannattavaan kiertotaloutta esimerkkien kautta. Uudet kiertotalouden toimintatavat ja ansaintalogiikka. Kiertotaloustoimien elinkaarivaikutusten arviointi.

Edeltävyysehdot

Kurssille ei ole esitietovaatimuksia ja sisältö sopii kaikille kiertotaloudesta kiinnostuneille opiskelijoille.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä

Opiskelija osaa kuvata kiertotalouden yritysten toimintaa. Opiskelija pystyy luettelemaan esimerkkejä kiertotalouden sovelluksista ja käyttökohteista sekä osaa analysoida yrityksen kiertotalousratkaisujen erityispiirteitä ja rajoitteita.

Hyvä

Opiskelija osaa kuvata kiertotalouden yritysten toimialaa ja sen erityispiirteitä laajemmin myös oman osaamisalueen ulkopuolelta. Opiskelija pystyy luettelemaan useita esimerkkejä ajankohtaisista yrityksistä, teknologioista ja niiden käyttökohteista sekä osaa kyseisten ratkaisujen erityispiirteet ja rajoitukset kiertotalouden näkökulmasta. Opiskelija osaa konkreettisesti kertoa miten kiertotalous toteutuu liiketoiminnassa ja mikä on sen ympäristövaikutukset. Opiskelija on osallistunut aktiivisesti ryhmäkeskusteluihin.

Kiitettävä

Opiskelija osaa kuvata kiertotaloutta ja sen erityispiirteitä myös oman osaamisalueen ulkopuolelta tuoden esille alan kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä. Opiskelija pystyy luettelemaan useita esimerkkejä ajankohtaisista teknologioista ja niiden käyttökohteista ja osaa kyseisten teknologioiden erityispiirteet ja rajoitukset sekä ymmärtää mihin tarpeeseen tai ongelmaan kiertotalousratkaisulla pystytään vastaamaan. Opiskelija pystyy konkreettisesti kertomaan, miten megatrendit ja lainsäädäntö liittyvät uusien kiertotalous innovaatioiden käyttöönottoon. Opiskelija kykenee myös taustoittamaan perustelujaan muulla ajankohtaisella materiaalilla ja aineistolla ja analysoimaan yrityksen toimintaa kiertotalouden ympäristövaikutusten ja liiketoiminnan kautta. Opiskelija on osallistunut aktiivisesti keskusteluihin tuoden merkittäviä uusia näkökulmia ryhmäkeskusteluihin.

Opintojakson tiedot

Opintojakson oppimateriaali johdattaa käsiteltäviin teemoihin pohjautuen pääosin ajankohtaiseen lainsäädäntöön, julkaisuihin ja mediaan. Materiaali jaetaan oppimisalustalla tiedostoina sekä linkkien välityksellä (tietokannat, ajankohtaiset aiheet verkkosivuilla, kirjallisuudessa ja mediassa).

Ilmoittautumistiedot

Kurssilla ei ole kurssikiintiötä.