Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Kiinteistökauppa
Opintojakson ajankohta 12.09.2022 - 30.11.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma

Kiinteistökauppa

12.09.2022 - 30.11.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä kiinteistöä ja kiinteistökauppaa koskevat käsitteet. kykenee määrittelemään myyjälle ja ostajalle kuuluvat velvoitteet ja vastuut. tuntee myyjän virhevastuun. tuntee kaupasta aiheutuvat veroseuraamukset. osaa käyttää kiinteistöä velan vakuutena. osaa laatia kiinteistökaupan sopimusehtoja. Tuntee lainhuudattamista ja erityistä oikeutta koskevan keskeisen sääntelyn.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään seuraavat aihealueet:

Kiinteistö käsite Kiinteistötietojärjestelmä ja omistuksen kirjaaminen Kiinteistösaannot Erityinen oikeus Rasitteet Lohkominen Kiinteistö vakuutena Maanvuokra Kiinteistön ja vuokraoikeuden kauppa Virhevastuu kiinteistökaupassa Kauppakirjan laatiminen

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Oppimistehtävät (30 – 50 kpl) käsittelevät kurssin eri aihealueita Oppimistehtävät muodostuvat: kysymyksistä, oikeustapauksista ja kauppakirjan laadinnasta. Suoritustapa on tentti tai arvosteltava harjoitustyö Opintojakson arvosana määräytyy tentin/arvosteltavan harjoitustyön perusteella.

Arviointiasteikko

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opettajan laatima materiaali

Oheislukemisto voi käyttää esim. Maakaari, Jokela Marjut – Kartio Leena – Ojanen Ilmari, Talentum 2016 (verkkokirja). Kiinteistön kauppa ja omistaminen, Matti Kasso, Talentum 2014 (verkkokirja). Kiinteistönvälittäjän käsikirja, Tapio Nevala, Yrjö Tolvanen, Mauri Sirén, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry, 2019, Vastuun rajat kiinteistön kaupassa, Pirkko Heikkinen, Alma, 2018 (verkkokirja) Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden verotus, Timo Räbinä, Janne Myllymäki, Talentum Pro 2016 (verkkokirja)

Lainsäädäntö: Maakaari (12.4.1995/540, muutoksineen) Tuloverolaki (30.12.1992/1535, muutoksineen) Varainsiirtoverolaki (29.11.1996/931, muutoksineen)