Syksy
Opintojakson nimi Kipu ja sen lääkkeetön hoito
Opintojakson ajankohta 15.09.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 01.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Kipu ja sen lääkkeetön hoito

15.09.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Osallistuja osaa erottaa kivun eri ilmenemismuodot, osaa arvioida kipua käyttämällä siihen sopivia arviointimenetelmiä, ja osaa valita monipuolisesti kivun hoitoon liittyviä hoitomenetelmiä. Osallistuja osaa soveltaa tietoa potilaan tai asiakkaan hoidossa ja kuntoutuksessa. Sisältö: Sisältö muodostuu 4 teemasta, joita ovat: 1. mitä kipu on? (1 op) 2. kivun arviointi (2 op) 3. kivun lääkkeetön hoito (1 op) 5. krooninen kipu ja sen hallinta (1 op).

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty. Verkkokurssilla on erilaisia itsearviointitestejä, jotka eivät vaikuta arviointiin, mutta auttavat lopputestin tekemisessä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on automatisoitu verkkokurssi. Opiskelija voi edetä omassa tahdissa ja merkitä osatehtäviä suoritetuksi. Opintojaksolla on lopputestiin tulevan opintomateriaalin lisäksi lisämateriaalia, joihin opiskelija voi halutessaan tutustua. Verkkokurssin lopussa on lopputesti, jonka perusteella arvosana muodostuu (hyväksytty).

Opintojakson lopussa on tietotesti, jonka opiskelija voi tehdä, kun on opiskellut kaikki osiot. Loppukokeen tekemisen edellytys on, että opiskelija on tehnyt kussakin osiossa olevat tehtävät ja itsearviointitestit. Itsearviointitestien avulla opiskelija voi kerrata oppimaansa ja se auttaa loppukokeen tekemisessä.

Opintojakson tiedot

Opiskelumateriaali on kurssialustalla. Kurssilla on myös itseopiskelumateriaalia, joihin voi halutessaan tutustua. Opiskelija voi hyödyntää myös muuta materiaalia aiheen opiskelussa.

Suomeksi

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa 135 tuntia opiskelijan työtä. Opintojakso muodostuu 4 osiota ja niiden työmäärästä seuraavasti:

Osio 1 = 1 op (27 tuntia) Osio 2 = 2 op (54 tuntia) Osio 3 = 1 op (27 tuntia) Osio 4 = 1 op (27 tuntia)