Kevät
Opintojakson nimi Kohti kulttuurimatkailua
Opintojakson ajankohta 07.02.2023 - 05.04.2023
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kulttuuriala
Opettaja Anne Ojala-Soini
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 03.02.2023
Ilmoittaudu

Kohti kulttuurimatkailua

07.02.2023 - 05.04.2023

Opintojakson kuvaus

 • Yhteistyötoimialan perusasioiden hahmotus: kulttuuriala tutuksi matkailun opiskelijoille – matkailuala tutuksi kulttuurialan opiskelijoille.
 • Kulttuurimatkailun käsitteen, keskeisten toimijoiden, resurssien ja ajankohtaisten trendien hahmottaminen.
 • Vastuullisen matkailun periaatteiden tunteminen.
 • Oman ammattitaidon hyödyntäminen ja rikastaminen kulttuurimatkailun monialaisissa verkostoissa.
 • Inspiroituminen kulttuurimatkailun mahdollisuuksista.

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • hahmottaa kulttuurin ja matkailun rajapinnassa olevan monialaisen toimintaympäristön
 • tunnistaa kulttuurimatkailuun liittyvät sidosryhmät
 • tunnistaa kulttuuri- ja matkailualojen toimijoiden erilaiset lähtökohdat ja toimintalogiikat
 • ymmärtää kulttuurin matkailun vetovoimatekijänä, ja matkailun merkityksen kulttuurialan toimintamahdollisuuksien laajentamisessa
 • huomioida kohteen ja paikallisuuden erityispiirteet (kulttuurinen lukutaito)
 • soveltaa omaa ammattiosaamistaan kulttuurimatkailun verkostoissa

Edeltävyysehdot

Opiskelijalla on oltava oman koulutus-/toimialan perusasiat hallussa. Opintojakso lähtee oletuksesta, että kulttuurialan toimijat tuntevat oman toimintaympäristönsä; keskeiset toimijat ja rahoitusmallit ja matkailualan toimijat tuntevat matkailun ekosysteemin; keskeiset toimijat, palveluketjut ja ansaintalogiikan.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2) Opiskelija osoittaa tuntevansa kulttuurimatkailun toimintaympäristön välttävästi. Opiskelija pystyy työskentelemään monialaisessa ryhmässä suoriutuen oppimistehtävistä välttävästi.

Arviointikriteerit – hyvä (3-4) Opiskelija osoittaa tuntevansa kulttuurimatkailun keskeiset käsitteet ja toimintaympäristön. Opiskelija osoittaa tunnistavansa paikalliskulttuurisia erityispiirteitä ja matkailun trendejä. Opiskelija pystyy työskentelemään monialaisessa ryhmässä suoriutuen oppimistehtävistä hyvin.

Arviointikriteerit – kiitettävä (5) Opiskelija osoittaa tuntevansa kulttuurimatkailun keskeiset käsitteet, toimintaympäristön ja kulttuurimatkailun keskeiset toimijat niin kulttuurin kuin matkailunkin näkökulmasta. Opiskelija osoittaa tunnistavansa paikalliskulttuurisia erityispiirteitä, matkailun trendejä ja osaa hahmottaa niiden merkityksen kulttuurimatkailun kontekstissa. Opiskelija pystyy työskentelemään monialaisessa ryhmässä suoriutuen oppimistehtävistä erinomaisesti.