Kevät
Opintojakson nimi Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 3 (B2)
Opintojakson ajankohta 02.05.2023 - 16.06.2023
Korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Tiina Hirard (suomen kielen opettaja), Sirpa Rajala (suomen kielen opettaja), Maria Välivirta Havia (ammattialan opettaja), Annika Karppelin (ammattialan opettaja)
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 3 (B2)

02.05.2023 - 16.06.2023

Opintojakson kuvaus

 • Osaamistavoitteet
  • Opiskelija syventää tekniikan tai liiketalouden alan ja käsitteiden tuntemustaan sekä suomen kielen taitojaan niin, että hän pystyy osallistumaan kirjalliseen ja suulliseen vuorovaikutukseen alan korkeakouluopinnoissa. Hän osaa hakea tietoa sekä tuottaa selkeää ja jäsentynyttä puhetta ja tekstiä alaan liittyvistä aiheista. Opiskelija tietää valintamenettelyn alan tutkinto-opintoihin. Opiskelija osaa kertoa omasta osaamisestaan. Kieliopintojen taitotaso on B1.2–B2.
 • Sisältö
  • Opintojaksolla tutustutaan korkeakouluopiskelussa tärkeisiin tekstilajeihin kuten tieteellisiin artikkeleihin ja opinnäytetöihin. Samalla harjoitellaan tiedonhakua, lähdekriittisyyttä, argumentointia sekä tiedon analysoimista, yhdistämistä ja tiivistämistä eri lähteistä. Lisäksi perehdytään työelämäaiheisiin sekä opitaan sanoittamaan omaa osaamista. Suomen kielen opinnoissa keskitytään opintojakson aihepiireihin liittyviin käsitteisiin ja aikaisempaa vaativampiin kielen rakenteisiin. Opiskelussa kehitetään kielen kaikkia eri osa-alueita.
   • VKOT 18-19: Tieteellisiä artikkeleita
   • VKOT 20-21: Alan opinnäytetöitä
   • VKO 22-23: Työssä Suomessa
   • VKO 24: Oman osaamisen sanoittaminen

Edeltävyysehdot

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.2.

Arviointikriteerit

H-5

Arvioitavat tehtävät:

 • VKOT 18-19: Tutkimusanalyysi; Posteriesitys tutkimuksesta; Kielioppitehtävä temporaalisesta lauseenvastikkeesta
 • VKOT 20-21: Keskustelu omasta tutkimusideasta ja opinnäytetöistä
 • VKO 22-23: Essee vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä; Keskustelu työelämäaiheista; Kielioppitehtävä: -miseksi, -malla
 • VKO 24: Visuaalinen CV / video-CV

Numeerisesti arvioitavissa tehtävissä opettaja-arviointi asteikolla 0-2. HUOM. Essee vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä, opettaja-arviointi asteikolla 0-4.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät (ks. edellä), jotka arvioidaan yleensä asteikolla 0–2.

 • 0: täydennettävä – tehtävässä ei ole noudatettu ohjeita, kieli ei ole ymmärrettävää tai tehtävää ei ole tehty
 • 1: hyväksytty – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan ja se on kielellisesti ymmärrettävä
 • 2: erinomainen – tehtävä osoittaa perehtyneisyyttä ja on kielellisesti selkeä

Tehtävien maksimipistemäärä on 20 p. Arvosana muodostuu pisteiden perusteella seuraavasti:

 • 0–7 p = 0;
 • 8–9 p = 1;
 • 10–11 p = 2;
 • 12–14 p = 3;
 • 15–17 p = 4;
 • 18–20 p = 5;

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Aikataulu:

Opintojakso sisältää paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

 • VKOT 18-19: Tieteellisiä artikkeleita
 • VKOT 20-21: Alan opinnäytetöitä
 • VKO 22-23: Työssä Suomessa
 • VKO 24: Oman osaamisen sanoittaminen

Opiskelijan työmäärän mitoitus:

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

 • TEEMA 1, vko 18-19: Tieteellisiä artikkeleita Yhteensä n. 45 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h

  • Tekstinymmärtämistehtävä: tieteellinen artikkeli
  • Tutkimusanalyysi
  • Posteriesitys tutkimuksesta
  • Monivalintatehtävä artikkeliaiheesta
  • Kielioppitehtävä: temporaalinen lauseenvastike
  • Esitys tutkimusideasta
  • Tutustuminen opinnäytetyön prosessiin
 • TEEMA 2, vkot 20-21: Alan opinnäytetöitä Yhteensä n. 45 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h

  • Kielioppitehtävä konjunktioista
  • Opinnäytetyön tutkimusanalyysi
  • Keskustelu omasta tutkimusideasta ja opinnäytetyöstä
  • Oppimispäiväkirja
 • TEEMA 3, vko 22-23: Työssä Suomessa Yhteensä n. 23 h, joista verkkotapaamisia n. 4 h

  • Kirjoitustehtävä: työelämä Suomessa
  • Käsitteiden määrittely
  • Essee vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä työelämässä
  • Esseen vertaisarviointi
  • Kielioppitehtävä: verbin aikamuodot
  • Kielioppitehtävä: -miseksi, -malla
  • SWOT-analyysi omasta osaamisesta ja jatkopolusta
  • Keskustelu työelämäaiheista
 • TEEMA 4, vko 24: Oman osaamisen sanoittaminen Yhteensä n. 22 h, joista verkkotapaamisia n. 4 h

  • Visuaalinen CV / video-CV

Työskentelytavat

 • Opiskelu toteutuu itslearning-oppimisympäristössä, hyödyntämällä Office 365 -työkaluja ja erilaisia verkkosivuja sekä lähes päivittäisissä verkkotapaamisissa. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti paikasta riippumatta että yhteisöllisesti muun opiskelijaryhmän kanssa.
 • Opetus toteutuu integroidusti niin, että kielitaidon ja alan tuntemuksen kehittyminen tukevat toisiaan. Opiskeltavat sisällöt ovat ammatillisia ja työelämälähtöisiä, ja opiskelijaa ohjataan tutustumaan alaan tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelussa korostuu yhteisöllinen oppiminen, joka toteutuu esim. pari- ja pienryhmätyöskentelynä. Opiskeluryhmä on kansainvälinen, ja opiskelussa perehdytään monialaisesti liiketalouden ja eri tekniikan alojen suomen kieleen.
 • Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.
 • Opintojakso sisältää paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille.
 • Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali löytyy oppimisympäristö itslearningistä. Oppimateriaaleja ovat esim.
 • Artikkelit ja opinnäytetyöt
 • Verkkosivut ja videot (esim. työelämään.fi)
 • Opettajien oma materiaali

Opintojakson lisätiedot

Kurssilla hyödynnetään itslearning-oppimisympäristössä olevaa viestitoimintoa ja kurssin ilmoitustaulua sekä tarvittaessa sähköpostia

Ilmoittautumistiedot

Turun AMK:n ulkopuolelta opiskelijoita otetaan kurssille seuraavasti:

 • 3 CampusOnline -opiskelijaa
 • 3 avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa

Turun AMK:n omat opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä.