Non-stop
Opintojakson nimi Kotieläinten jalostus
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Teija Rönkä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 30.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kotieläinten jalostus

01.06.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija tuntee tuotantoeläinten jalostustavoitteet. Opiskelija osaa selittää tämän hetkiset käytänteet pääosin nautojen ja sikojen jalostuksen osalta. Hän osaa tehdä yhteenvedon tilatason jalostussuunnittelun perusteista. Hän osaa arvioida laaditun jalostussuunnitelman vaikutuksia. Hän osaa selittää jalostustavoitteiden ja –käytänteiden merkityksen tuotannon ja sen kestävyyden kannalta.

Sisältö:

 • Perinnöllisyyden perusteet
 • jalostustavoitteet
 • tiedonkeruumenetelmät
 • jalostusarvojen ennustaminen
 • kotimaisten ja kansainvälisten jalostusarvojen tulkinta
 • eläinten valintakriteerit
 • paritus- ja lisäysmenetelmät
 • tilatason jalostussuunnittelu
 • lainsäädäntö
 • eettiset näkökohdat
 • jalostussuunnitelman vaikutusten arviointi ja seuranta

Edeltävyysehdot

Kotieläintuotannon yhteiset ammattiopinnot tai vastaavat tiedot.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä 1-2: Opiskelija tuntee keskeisimmät jalostustavoitteet ja tavat saada tietoa jalostusvalintaa varten. Hän osaa tulkinta jalostusarvon ennusteita ja jalostussuunnitelmaa perustasolla.

Hyvä 3-4: Opiskelija tuntee jalostustavoitteet ja niiden merkityksen. Hän osaa tulkita jalostusarvon ennusteita monipuolisesti. Hän arvioida laaditun jalostussuunnitelman vaikutuksia tilatasolla.

Kiitettävä 5: Opiskelija osaa tulkita jalostusarvon ennusteita ja laadittua jalostussuunnitelmaa monipuolisesti. Hän osaa selittää eläinten jalostusvalinnan perusteet sekä laajempien jalostusohjelmien periaatteet.

Nonstop-toteutuksien arviointi: elokuun 2024 alussa ja tämän jälkeen kuukausittain kuukauden lopussa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso koostuu pitkälti itsenäisesti tehtävistä monivalintatehtävistä ja tehtävänpalautuksista. Opintojakson lopussa vertaisarviointia sisältävä keskustelutehtävä (syventävää tietoa sisältävät artikkelit). Ei ryhmätöitä. Verkkotapaamisia noin kuukausittain kysymyksiä opettajalle-periaatteella. Verkkotapaamiset eivät ole pakollisia. Yksilölistä ohjausta erillisen sopimuksen mukaan.

Opintojakson tiedot

Webbikamera ja headset.

Opintojakson lisätiedot

Opintojaksolle on osallistunut myös muutamia opiskelijoita, joilla ei ole taustaa kotieläintuotannosta. Tehtävät suuntautuvat kuitenkin jalostustavoitteiden, jalostussuunnittelun ja käytännön toteutuksen osalta tuotantoeläimiin painottuen maidontuotantoon.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.3.2023 tämän sivun yläosassa.

 

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).