Kesä
Opintojakson nimi Kotouttaminen asiakastyössä
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Rahkema Kaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Kotouttaminen asiakastyössä

01.06.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Suomenkielinen kurssi.

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata maahanmuutto- ja kotouttamistyön palvelujärjestelmää ja tunnistaa monikulttuurista työtä ohjaavan lainsäädännön.
 • kuvata kulttuurin merkityksen ihmisen ja yhteisöjen toiminnassa ja tunnistaa oman ajattelunsa kulttuurisidonnaisuuden.
 • nimetä kulttuurien kohtaamiseen liittyviä sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden merkityksen ihmisen työ- ja toimintakyvyn kannalta.
 • käyttää ammatillisia työmenetelmiä ja osaa ottaa saavutettavuuden huomioon suullisessa, kirjallisessa ja verkkovälitteisessä ohjauksessa.
 • työskennellä monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja perehdyttää työyhteisöään kulttuurisensitiivisyyteen.
 • tukea ja ohjata eri syistä maahan muuttanutta asiakasta tukien heidän kotoutumisprosessiaan sekä
 • löytää hyvät, omalle alalle soveltuvat maahanmuuttotyötä tukevat materiaalit.

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Kurssi on suomenkielinen eikä korvaa SSMOKT Multicultural Work-kurssia, mutta on hyvä SSMOKT-kurssia edeltävä suomenkielinen peruskurssi maahanmuuttotyöstä.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

 • verkko-opintojaksolle osallistuminen
 • aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen
 • itsenäinen opiskelu: aineistoihin perehtyminen
 • verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Opintojakson lisätiedot

Kohderyhmä

Eri alojen asiakastyötä tekevät ja maahanmuuttajia työssään kohtaavat tai maahanmuuttotyöstä kiinnostuneet, esimerkiksi opetusalan tai sosiaalialan ohjaajat ja opettajat, maahanmuuttajien ohjaajat ja opettajat, työyhteisöjen perehdyttäjät, kolmannen sektorin toimijat.