Kesä
Opintojakson nimi Kotouttaminen asiakastyössä
Opintojakson ajankohta 01.06.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Raatikainen Kukka-Maaria
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 26.02.2024 - 15.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kotouttaminen asiakastyössä

01.06.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Suomenkielinen kurssi.

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata maahanmuutto- ja kotouttamistyön palvelujärjestelmää ja tunnistaa monikulttuurista työtä ohjaavan lainsäädännön.
 • kuvata kulttuurin merkityksen ihmisen ja yhteisöjen toiminnassa ja tunnistaa oman ajattelunsa kulttuurisidonnaisuuden.
 • nimetä kulttuurien kohtaamiseen liittyviä sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden merkityksen ihmisen työ- ja toimintakyvyn kannalta.
 • käyttää ammatillisia työmenetelmiä ja osaa ottaa saavutettavuuden huomioon suullisessa, kirjallisessa ja verkkovälitteisessä ohjauksessa.
 • työskennellä monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja perehdyttää työyhteisöään kulttuurisensitiivisyyteen.
 • tukea ja ohjata eri syistä maahan muuttanutta asiakasta tukien heidän kotoutumisprosessiaan sekä
 • löytää hyvät, omalle alalle soveltuvat maahanmuuttotyötä tukevat materiaalit.

Keskeiset sisällöt

 • suomalaisen yhteiskunnan moninaistuminen: maahanmuuton ja kotoutumisen keskeiset termit
 • monikulttuurinen ohjausvuorovaikutus ja eettiset ohjausperiaatteet
 • kulttuurisensitiivinen ohjaus: eri syistä maahan muuttaneiden ohjaus
 • kaksisuuntainen kotoutuminen ja integroituminen yhteiskuntaan
 • kansalliset sopimukset ja lainsäädäntö

Edeltävyysehdot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty – Hylätty

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

 • Ei lukujärjestykseen sidottuja etäluentoja.
 • Opiskelu on itsenäistä materiaaleihin (tekstit, linkit, videot) tutustumista, pienten verkkotehtävien ja -tenttien tekoa sekä raportin laatimista.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.