Syksy
Opintojakson nimi Lähijohtaminen
Opintojakson ajankohta 09.09.2024 - 20.10.2024
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Sami Kautto
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 05.08.2024 - 30.08.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Lähijohtaminen

09.09.2024 - 20.10.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija on tietoinen lähijohtamisen kokonaisuudesta ja osaa tuloksellisen lähijohtamisen perusteet. Hän ymmärtää esihenkilön eri roolit, vastuut ja velvoitteet. Hän osaa toimia erilaisissa esihenkilön ja alaisen välisissä vuorovaikutustilanteissa ja ratkoa erilaisia työyhteisön ongelmatilanteita. Hän osaa arvioida ja kehittää työhyvinvoinnin johtamista. Opiskelija osaa määritellä ja selittää erilaisia tapoja arvioida, tunnistaa ja kehittää osaamista organisaatiossa. Hän osaa soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiä yhteistyössä organisaation johdon kanssa.

Sisältö:

  • lähijohtajan roolit ja vastuut
  • esihenkilö strategian toteuttajana
  • valmentaminen
  • suorituksen johtaminen
  • ongelmien ratkaiseminen
  • lähijohtaja työhyvinvoinnin kehittäjänä
  • etätyön ja monipaikkaisen työn johtaminen
  • muutosten toteuttaminen johtamistyössä
  • ajankohtaiset teemat lähijohtamisessa

Edeltävyysehdot

Edeltävät opinnot eivät ole välttämättömiä. Organisaatiokäyttäytymisen tai johtamisen perusteiden tuntemisesta ja osaamisesta on hyötyä opintojaksolla.

Arviointikriteerit

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvosana 1-2 eli tyydyttävä: Opiskelija on tietoinen lähijohtamisen tärkeydestä, vaikutuksesta ja osatekijöistä.

Arvosana 3-4 eli hyvä: Opiskelija on tietoinen lähijohtamisen tärkeydestä, vaikutuksesta ja osatekijöistä. Opiskelija tuntee ja hallitsee lähijohtamisen perusteet.

Arvosana 5 eli kiitettävä: Opiskelija osaa lähijohtamisen kokonaisuuden ja osaa analysoida ja kehittää tuloksellista lähijohtamista.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on itsenäistäistä opiskelua verkossa. Ei ryhmätöitä tai läsnäoloa vaativia verkkotapaamisia.

Opintojaksolla on videoluentojen läpikäyntiä ja niihin liittyvä tehtävä.

Opintojaksoon kuuluu lähijohtamisen portfolion tekeminen, joka on suurin osuus opintojakson työmäärästä.

Opintojakson tiedot

Opintojaksolla käytät korkeakoulusi harjoitustyön mallipohjaa.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson kirjallisuus:

Kurssikirja

1. Hyppänen, R. (2013). Esimiesosaaminen: Liiketoiminnan menestystekijä. Edita.

printtikirja: https://seamk.finna.fi/Record/seamk.991033486805969

ekirja: https://seamk.finna.fi/Record/seamk_electronic.991079446805969

tai

2. Bonnier Business Forum. Esimiestyö (päivittyvä julkaisu). Bonnier Pro.

https://seamk.finna.fi/Record/seamk_electronic.991094496805969

->Valitse osio Esimiestyö (kirjassa on muitakin osioita).

Tai vastaava korkeakouluun sopiva oppikirja lähijohtamisesta.

Lisäksi esimerkiksi:

Kauhanen, J. (2018). Esimies tuottavuuden kehittäjänä. 1. painos. Kauppakamari.

kirja ja ekirja: https://seamk.finna.fi/Record/seamk_electronic.991136816805969?sid=3072106176

Kallio, K. E. (2023). Moderni johtaja: Työsuhteiden johtamisesta toiminnan johtamiseen (1. painos.). Kauppakamari.

kirja ja ekirja: https://seamk.finna.fi/Record/seamk_electronic.991362094205969?sid=3072094902

Viitala, R. (2019). Johtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. 1. painos. Edita.

kirja ja ekirja: https://seamk.finna.fi/Record/seamk_electronic.991310693005969?sid=3072107592

Etsi sopivat kirjat korkeakoulusi kirjastosta.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen avautuu 5.8.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Mikäli oma korkeakoulusi on mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa (RIPA), ilmoittaudu opintojaksolle oman korkeakoulusi Pepin/Pakin kautta. Mikäli oma korkeakoulusi ei ole vielä mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa, voit ilmoittautua erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy tämän sivun yläosasta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (12€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake.