Kesä
Opintojakson nimi Lapsilähtöinen lastensuojelu
Opintojakson ajankohta 22.05.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Erikka Levälahti
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 07.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Lapsilähtöinen lastensuojelu

22.05.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät lastensuojelun tavoitteita, arvoja, periaatteita ja työskentelytapoja. Osaat jäsentää lastensuojelun prosessia lainsäädännön näkökulmasta ja hahmotat lastensuojeluun liittyvän palvelujärjestelmän sekä kirjaamisen. Tämän lisäksi osaat ajatella lapsilähtöisesti ja ammattieettisesti.

Sisältö:

Opintojakson sisältöinä ovat ennaltaehkäisevä lastensuojelu, lastensuojelun prosessi, kirjaaminen ja lainsäädäntö. Tämän lisäksi sisältöinä ovat lastensuojelun palvelut ja tukimuodot. Tarkastelun kohteena ovat lastensuojelun arvot, eettisyys ja lapsilähtöisyys.

Edeltävyysehdot

Olet perehtynyt suomalaiseen sosiaalihuollon palvelujärjestelmään ja perheitä tukeviin palveluihin. Hahmotat yhteiskunnallisten tekijöiden yhteyden ihmisen arkeen.

Arviointikriteerit

0-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan osittain itsenäisenä ja osittain aikataulutettuna verkko-opetuksena. Opintojaksolla on läsnäoloa vaativaa lähiopetusta (webinaarit). Opiskelija voi hakea hyväksilukua joko aiempien lastensuojelun opintojen tai työelämässä hankitun osaamisen perusteella opinto-oppaassa kuvattujen hyväksilukemisen käytäntöjen kautta.

Opintojakson tiedot

Opintojakso sisältää aikataulutettuja webinaareja. Opintojakson koodi on SOSS2017-3008. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi.

Opintojakson lisätiedot

Kirjallisuus:

  • Lastensuojelulaki 2007/417
  • Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
  • Bardy, Marjatta (toim.) (2013). Lastensuojelun ytimissä. Helsinki, THL.
  • Enroos, Rosi; Heino, Tarja; Pösö, Tarja (2016) Huostaanotto – Lastensuojelun vaativin tehtävä
  • Räty, Tapio (2015). Lastensuojelulaki – Käytäntö ja soveltaminen, 3. uudistettu painos.
  • Lastensuojelun käsikirja / THL (verkkomateriaali)
  • Araneva, Mirjam (2016). Lapsen suojelu, toteuttaminen ja päätöksenteko. Käsikirja lapsen asioista päättävälle. Talentum Pro.