Non-stop
Opintojakson nimi Lasten ja nuorten liikunta
Opintojakson ajankohta 23.08.2022 - 04.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 02.10.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Lasten ja nuorten liikunta

23.08.2022 - 04.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Tiedät kuinka lapsen motorinen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät kehittyvät syntymästä kohti kouluikää Osaat määritellä motorisen oppimisen ja motoristen perustaitojen käsitteet Tunnistat lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan nykytilan Suomessa Tiedät lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja liikkumisen suositukset Suomessa Osaat määritellä fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan merkityksen lapsen kasvussa ja kehityksessä Tiedät kouluikäisten lasten ja nuorten fyysisen kunnon ja toimintakyvyn arvioinnin perusteet Move! – mittausjärjestelmällä Osaat suunnitella motorisia perustaitoja ja fyysistä kuntoa kehittävää liikuntaa lapsille ja nuorille Sisältö: Miten lapsen motorinen kehitys etenee syntymästä kouluikään? Mitkä tekijät vaikuttavat lapsen motoriseen kehitykseen? Mitä tarkoittaa motorinen oppiminen ja motoriset perustaidot? Mikä on lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan nykytila Suomessa? Mitkä ovat lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja liikkumisen suositukset Suomessa? Miten fyysinen aktiivisuus ja liikunta vaikuttavat lapsen kasvuun ja kehitykseen? Miten kouluikäisten lasten ja nuorten fyysistä kuntoa ja toimintakykyä arvioidaan Move! – mittausjärjestelmällä? Miten suunnittelet motorisia perustaitoja ja fyysistä kuntoa kehittävää liikuntaa lapsille ja nuorille?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty (täydennettävä). Opintojakson hyväksytty (H) suorittaminen edellyttää opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien sekä osaamisen testin suorittamista vähintään H3 tasolla (hyvä).

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson opetusmateriaali on sähköisesti saatavilla opintojakson Learn verkko – oppimisalustalla. Oppimistehtävissä käytetään osittain sähköisessä muodossa olevaa lähdekirjallisuutta. Oppimistehtävissä käytettävä lähdekirjallisuus mainitaan tehtävänannoissa.

Opintojakson tiedot

Opintojakso koostuu kolmesta (3) teema – osiosta (yht. 5 op) 1) Lapsen motorinen kehitys ja motoriset perustaidot 1,5 op 2) Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus 1,5 op 3) Lasten ja nuorten liikuntaharjoittelu 2 op

Syyslukukaudella 2022 opintojakson suorittaminen on mahdollista 29.8. – 4.12.2022 välisenä aikana. Opintojakson kirjautumistiedot lähetetään sähköpostitse elokuussa ennen opintojakson suoritusajan alkamista.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 2.10.2022.