Syksy
Opintojakson nimi Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena
Opintojakson ajankohta 03.10.2022 - 09.12.2022
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Jutta Potila
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 25.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena

03.10.2022 - 09.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy kirjallisuuden ja uusimpien tutkimusten avulla mahdollisuuksiin vaikuttaa positiivisesti lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun harrastamisen edistämiseen. Opiskelija ymmärtää liikunnan ja urheilun merkityksen lapsen sekä nuoren kasvu- ja kehitystapahtumassa. Opiskelija tietää lasten ja nuorten fyysisen kunnon osa-alueiden harjoittamisen perusteita sekä tunnistaa oman roolin liikunta-aktiivisuuden edistämisessä. Opiskelija tietää lapsuusiässä aloitetun liikunta-aktiivisuuden yhteiskunnallisen merkityksen. Opiskelija tietää unen ja ravinnon merkityksen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukemisessa.

Sisältö

  • Suomalaisten lasten liikuntakäyttäytyminen sekä liikuntaa mahdollistavat ja estävät tekijät
  • Lasten ja nuorten terveysliikunnan uusimmat suositukset sekä niiden hyödyntäminen
  • Lasten ja nuorten fyysisten ja psyykkisten valmiuksien sekä ominaisuuksien kehittäminen
  • Liikunnan terveysvaikutukset kasvavan lapsen ja nuoren kehityksen tukena
  • Ohjaus ja valmentaminen liikuntakäyttäytymisen ja harrastamisen motivoinnissa/edistämisessä
  • Ravintosuositukset ja unen merkitys lapsen ja nuoren kehityksen tukena
  • COVID-19 vaikutukset lasten ja nuorten liikuntaan

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoa.

Arviointikriteerit

Arviointi:

Oppimistehtävät 1 ja 2 arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty

Hyväksytty:

Opiskelija tunnistaa lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavat pääasialliset tekijät ja osaa käyttää uusimpia terveysliikuntasuosituksia sekä tutkittua tietoa suunnitellessaan ja ohjatessaan lasten ja nuorten liikuntaa/urheilua. Opiskelija osaa huomioida lasten ja nuorten fyysiset ja psyykkiset valmiudet liikunnan harrastamiseen ja osaa nimetä liikunnan terveysvaikutuksia lapsen/nuoren terveyteen.

Moodletentti arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Suorituskertamahdollisuus 3 krt.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op, opinnot suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina. Opintoihin sisältyy seuraavat tehtävät :

  • Oppimistehtävä 1: Lasten ja nuorten liikuntatottumukset, lepo ja ravinto ( 1 op)
  • Oppimistehtävä 2 : Lasten ja nuorten urheilu/valmennus ( 1 op)
  • Verkko-opiskelu ( materiaalit/kirjallisuus) + Moodlessa tehtävä kokoava tentti ( 3 op)

Opintojakson tiedot

Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa, joten perusominaisuudet omaava tietokone on edellytyksenä opintojakson suorittamiselle.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja campusonline@seamk.fi.