Syksy
Opintojakson nimi Liikunta, ravitsemus ja terveys – hyvinvoinnin peruskulmakivet
Opintojakson ajankohta 02.10.2023 - 03.12.2023
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Maija Hiltunen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 07.08.2023 - 22.09.2023
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Liikunta, ravitsemus ja terveys – hyvinvoinnin peruskulmakivet

02.10.2023 - 03.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija:

 • tarkastelee ajantasaista tietoa hyödyntäen suomalaisen väestön terveyttä ja pystyy luettelemaan suomalaisten terveyttä uhkaavia riskitekijöitä
 • tarkastelee objektiivisesti omaa terveyttään suhteessa olemassa oleviin liikunta- ja ravitsemussuosituksiin
 • täyttää ruokapäiväkirjaa omasta syömisestään ja tulkitsee toteutumaa ravitsemussuosituksia hyödyntäen
 • osaa määrittää itselleen ja erityisryhmää edustavalle henkilölle päivittäisen energian tarpeen
 • osaa kuvata valitsemansa erityisryhmän ravitsemukseen ja liikkumiseen liittyvät erityiskysymykset
 • osaa laatia teoriatietoon pohjautuvan, tasapainoisen, terveyttä edistävän ravinto- ja liikuntaohjelman valitsemalleen kohderyhmälle

Sisältö:

 • Suomalaisen väestön terveys ja väestön terveyttä uhkaavat riskitekijät
 • Oman terveyden tarkastelu liikunta- ja ravitsemussuositusten viitekehyksessä
 • Ruokapäiväkirjan tulkinta suositusten avulla
 • Energiatarpeen ja energiankulutuksen määrittäminen
 • Erityisryhmien (diabeetikot, raskaana olevat naiset jne.) ravitsemustarpeet ja liikuntasuositukset
 • Tasapainoisen, terveyttä edistävän ravinto- ja liikuntaohjelman laatiminen kohderyhmälle”

Edeltävyysehdot

Ei vaadita aikaisempia opintoja

Arviointikriteerit

Numeraalinen, 1-5, 0 = hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkossa Moodle-alustalla.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakso on avoinna ja mahdollista suorittaa 2.10 – 3.12 välisen ajan.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 7.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 7th August at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).