Non-stop
Opintojakson nimi Louhintatekniikka ja maarakennusmateriaalit
Opintojakson ajankohta 22.08.2022 - 31.08.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Jarmo Erho
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 31.07.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Louhintatekniikka ja maarakennusmateriaalit

22.08.2022 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija tuntee kallion räjäytyksen pääperiaatteet ja käytettävät räjäytysmenetelmät sekä yleisimmät räjäytysaineet. Opiskelija osaa suunnitella avolouhinnan toteutuksineen. Hän tietää maanalaisen ja vedenalaisen louhinnan periaatteet. Hän tuntee louhintatöihin liittyvät ympäristökysymykset ja lainsäädännön. Opiskelija tuntee murskauksen periaatteet. Opiskelija tuntee maarakentamisessa käytettävät kiviainekset sekä teollisuuden sivutuotteet.

Sisältö:

Räjähdysaineet, sytytysvälineet, kallioräjäytysten suunnittelun perusteet, pengerlouhinta, maanalainen louhinta, tarkkuuslouhinta- ja tarvekiven irrotus, vedenalainen louhinta, louhintatyöt ja ympäristö, kiviaineksen murskaus, kiviainekset, teollisuuden sivutuotteet.

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia esitietoja

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Nonstop verkkokurssi Moodlessa.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Opintojakson tiedot

Opiskelijan oppimistyön mitoitusarvo on 27 h/op, joten opiskelijan koko 5 op opintojakson suunniteltu työmäärä on 135 tuntia. Opintojakso on kokonaan itsenäistä työskentelyä, sisältäen tentit ja tehtävät kurssialustalla sekä harjoitustehtävien itsenäinen tekeminen.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.